Home » Zajęcia

Category Archives: Zajęcia

Archiwum

Sylabusy (opisy modułów kształcenia) – aktualizacja

Informujemy, że zamieszczone zostały nowe sylabusy dla przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2016/2017. Moduły dostępne są one w zakładce „Sylabusy (opisy modułów kształcenia)” w menu po prawej stronie. Znajdują się tam pliki PDF m.in. ze zaktualizowanym modułem do przedmiotów Prawo rzymskie i Łacińska Terminologia Prawnicza, a także plik z ogólnymi regułami dot. uczestnictwa w zajęciach z tych przedmiotów.

Nowe grupy zajęciowych z przedmiotu prawo rzymskie dla studentów NSP

Szanowni Państwo,
informuję, że specjalnie dla studentów NSP uruchomiona zostały możliwość zapisania do grup zajęciowych z przedmiotu prawo rzymskie:
– czwartek, godz. 16.30-18.00 (sala 4.18 CIN)
– czwartek, godz. 18.15-19.45 (sala 4.18 CIN).

Zapraszam do zapisywania w systemie USOS – zajęcia odbywają się już od przyszłego tygodnia!

Z poważaniem
Jacek Wiewiorowski

Łacińska Terminologia Prawnicza i retoryka – dodatkowe informacje grupa terenowa

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami informuję, że konsultacje dotyczące elementów retoryki (slajdy nr 5), dla studentów grupy terenowej przeprowadzone zostaną w dniu 21 lutego, w godzinach 15.00-16.30, sala 4.7 CIN.
Równocześnie zawiadamiam, że w związku z pojawiającymi się wnioskami studentów poza terminami poprawkowymi 2 marca br. ustaliłem osobno dla grupy terenowej termin zaliczenia poprawkowego:
8 marca br., godz. 17.00-18.00, Audytorim Maximum CIN.
Zapisy: mgr Magdalena Rogula, rogula@amu.edu.pl, tel. 618293103.
Potwierdzam też iż osoby, które dostarczyły usprawiedliwienia nieobecności w trakcie terminu zaliczenia 17 lutego br., automatycznie mają prawo przystąpienia do zaliczenia w terminach poprawkowych, na prawach tzw. I zaliczenia (tj. bez konieczności wyrejestrowania się i ponownej rejestracji).  
Z poważaniem
J. Wiewiorowski

Lektury obowiązkowe – prawo ochrony zabytków (administracja)

Lista lektur obowiązkowych:

1) M. Trzciński, „O potrzebach zmian systemu ochrony dziedzictwa archeologicznego” [w:] „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne”, T. II, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2013, s. 225-243.

2) A. Jakubowski, O. Jakubowski, „Pierwokup przy wywozie dóbr kultury za granicę – analiza kierunkowych zmian w prawie polskim” [w:] „Kultura w praktyce. Zagadnienia prawne”, T.  III, red. A. Jagielska-Burduk, W. Szafrański, Poznań 2014, s. 205-234.
3) K. Zalasińska, „Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce”, Warszawa 2010, s. 178-196, (Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce).
4) W. Kowalski, „Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski” [w:] „Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki”, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
5) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
6) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.

Zajęcia z łacińskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

zgodnie z deklaracją złożoną na ostatnim wykładzie przesyłam poniżej wykaz podstawowych zasad wymowy w języku łacińskim oraz deklinację rzeczowników oznaczających prawo:

1. – ae, oe– jak długie e, np. causae, bonaefidei, wyjątek to np.: coercitio wymawiane [oe]
– i – przed samogłoskami jak j, np. ius, iustitia; jak i, o ile samogłoska nie należy do następnej zgłoski, np. alius, alium
– c – przed e, ae, oe wymawiamy jak c, np. cessat, census; przed a, o, u i przed spółgłoskami jak k, np. causa, casus, contractus.
– t – przed i, po którym następuje samogłoska wymawiamy jak c, np. vitium, w innych przypadkach jak t, np. proprietas
– v – wymawiamy jak w, np. venditio

2. •Nom. – lex (fem.) / leges
•Gen. – legis / legum
•Dat. – legi / legibus
•Acc. – legem / leges
•Voc. – lex / leges
•Abl. – lege / legibus

3. •Ius (neutr.) / iura
•Iuris / iurum
•Iuri / iuribus
•Ius / iura
•Ius / iura
•Iure / iuribis

4. Jednocześnie informuję, że z powodu moich wyjazdów służbowych kolejne zajęcia będziemy mieli 23.10.2014r.

z pozdr. – Wojciech Dajczak

Lektury – ochrona dziedzictwa – europeistyka

Szanowni Państwo,
podaję lektury obowiązkowe z ochrony dziedzictwa:

1) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 178-196, (Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce)
2) R. Sikorski, Obrót dobrami kultury w prawie wspólnotowym [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I, red. W. Szafrański, Poznań 2007, s. 53-76.
3) W. Kowalski, Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
4) K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 159-189 (część z argumentów restytucyjnych)
5) G. Carducci, The Growing Complexity of International Art Law [w:] Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, ed. B. T. Hoffman, Cambridge University Press NY 2006, s. 68-85.
6) M. Trzciński, Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 201-213. 
7) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
8) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.
9) H. Jodełka-Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 115-130
Wojciech Szafrański