Home » Zajęcia » Ikonografia prawna – dr A. Gulczyński

Archiwum

Ikonografia prawna – dr A. Gulczyński

Wykład monograficzny – (30 godzin). W wykładzie mogą uczestniczyć także studenci pierwszego roku. Od słuchaczy oczekuję pogłębiania zagadnień poruszanych na wykładzie.
Egzamin pisemny, sprawdzający wiadomości teoretyczne oraz umiejętność rozpoznawania treści prawnych w przekazie obrazowym

Celem wykładu jest przedstawienie:
1) ewolucji sposobów wizualnego komunikowania o treści norm prawnych,
2) sposobów przedstawiania problemów prawnych za pomocą obrazu

Zakres wykładu:
1. Pojęcie ikonografii (wizualizacji prawa)
2. Ikonografia prawna pośród nauk prawnych oraz nauk pomocniczych historii, nakreślenie kierunków rozwoju ikonografii prawnej
3. Źródło historyczne – źródło ikonograficzne – dzieło sztuki
4. Charakterystyka źródeł ikonograficznych, wyjaśnienie ich znaczenia
5. Rozwój sposobów przekazywania treści norm prawnych
– równoległość przekazu za pomocą pisma i obrazu;
– samodzielność obrazowego sposobu komunikowania;
6. Znak – język – obraz
7. Znak a dzieło sztuki; „dzieło” sztuki jako znak
8. Znaki w przekazach wizualnych (dziełach sztuki)
9. Charakterystykę podstawowych problemów przedstawianych w źródłach ikonograficznych z wyróżnieniem
a) sposobów wizualnego przedstawiania źródeł prawa, ich rodzajów i pochodzenia
b) problemów prawa publicznego (m.in. sygnalizacji władztwa państwowego, posiadanych uprawnień, pozycji zajmowanej w strukturze społecznej),
c) problemów prawa prywatnego (osobowego, rodzinnego, spadkowego, rzeczowego),
d) problemów prawa karnego (rodzaje czynów zakazanych, rodzaje kar i sposobów ich wykonywania),
d) problemów prawa procesowego (m.in. etapów postępowania, środków dowodowych),
f) dawna i współczesna symbolika prawna, w tym państwowa i samorządowa (herby, flagi inne symbole), atrybuty świętych uzmysławiające problemy prawne.

Zajęcia odbywać się będą również w miejscach, gdzie znajdują się oryginalne wyobrażenia ikonograficzne, w roku akademickim 2008/2009 w Muzeum Narodowym w Poznaniu i w katedrze w Gnieźnie

Literatura
Gernot Kocher, Zeichen und Symbole des Rechts. Eine historische Ikonographie, München 1992. Wolfgang Schild, Die Geschichte der Gerichtsbarkeit. Vom Gottesurteil bis zur modernen Rechtsprechung, Hamburg, 1997.
Colette Brunschwig, Visualisierung von Rechtsnormen. Legal Design, Zürich 2001.
Zenon Piech, Monety, Pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2004 Zenon Piech, Ikonografia pieczęci Piastów, Kraków 1993.
Witold Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich 1173 – ok. 1280, Warszawa 2007.
Jerzy Lileyko, Sejm polski. Tradycja- ikonografia – sztuka, Warszawa 2003
Symbole władzy i wielkie dynastie. Leksykon: historia, sztuka, ikonografia, Warszawa 2008
Józef Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2004.
Witold Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa-Poznań 1982.
Witold Maisel Archeologia prawna Europy, Warszawa-Poznań 1989.