Home » Zajęcia » Obrót dziełami sztuki 2008/2009 – opis przedmiotu

Archiwum

Obrót dziełami sztuki 2008/2009 – opis przedmiotu

Obrót dziełami sztuki
Wykład monograficzny (grupa D, 6 punktów ECTS) – dr Wojciech Szafrański

Wymagania wstępne: Brak
(Zalecane wysłuchanie wykładu z prawa cywilnego i karnego)

Cel przedmiotu: Znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku dzieł sztuki, regulacji prawnych form obrotu dziełami sztuki w Polsce i innych krajach europejskich, przepisów dotyczących reglamentacji wywozu dzieł sztuki, regulacji międzynarodowych dotyczących obrotu dziełami sztuki i problematyki restytucji, regulacji prawnych dotyczących zapobiegania i zwalczania kradzieży i przemytu oraz fałszerstw dzieł sztuki.

Treść merytoryczna: Wyjaśnienie podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku dzieł sztuki, regulacji prawnych dotyczących obrotu dziełami sztuki w Polsce i innych krajach europejskich oraz międzynarodowych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki form obrotu, zagadnień dziedzictwa kultury, reglamentacji wywozu, umów i klauzul umownych z zakresu obrotu dziełami sztuki, a także problemów prawno-karnych (przemytu, kradzieży i fałszerstw dzieł sztuki). Wykład ilustrowany jest przeźroczami, 2 zajęcia odbywają się w
terenie (m. in. Muzeum Narodowe w Poznaniu, Galeria Miejska „Arsenał”).

Metoda oceny: Egzamin ustny albo pisemny, składających się z trzech pytań opisowych + zaliczenie tzw. zajęć muzealnych

Zalecane lektury:
Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, praca zbiorowa pod red. W. Szafrańskiego, t. 1, Poznań 2007, t. II Poznań 2008;
– Kowalski W., Konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, Warszawa 1996;
– Kowalski W. Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków 2004;
– Kowalski W., Restytucja dzieł sztuki: studium z dziedziny prawa międzynarodowego, Katowice 1993;
– Grzywacz A., Obrót dziełami sztuki, Warszawa 2004;
– Golka M., Rynek sztuki, Poznań 1991;
– Burke B., The Law of Restitution, London 1993;
– O’Keef P. J., Prot L.V., Law and the Cultural Heritage, London-Edinburgh 1989.
– Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Kraków 2001.
Publikacje dotyczące przerabianych na konkretnych wykładach tematów.