Home » Zajęcia » Prawo rzymskie – konwersatoria w roku akademickim 2009/2010. Prowadzący: dr Jacek Wiewiorowski

Archiwum

Prawo rzymskie – konwersatoria w roku akademickim 2009/2010. Prowadzący: dr Jacek Wiewiorowski

Kierunek: Prawo

Poziom kształcenia: Studia jednolite magisterskie

Tryb kształcenia: Studia stacjonarne

Nazwa przedmiotu: prawo rzymskie

Liczba punktów ECTS łącznie z wykładem: 6

Typ przedmiotu: kierunkowy

Rok studiów/semestr: 1/2

Liczba godzin: 30

Imię i nazwisko: Jacek Wiewiorowski

Tytuł/stopień: Doktor

Dyscyplina naukowa: prawo

Założenia i cele przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością sensu praktycznego i konstrukcji dogmatycznej omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego oraz ich wpływu na rozwój prawa prywatnego w czasach nowożytnych. Powinien także posiadać podstawowe i informacje na temat metody rozwijania prawa w antycznym Rzymie oraz wpływu tekstów rzymskich na budowanie nauki prawa w średniowiecznej i nowożytnej Europie. Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien ułatwić studentowi zrozumienie natury pojęć i instytucji współczesnego prawa prywatnego które wyrastają z tradycji prawa rzymskiego. Student zdobywa także umiejętność korzystania z tej tradycji prawnej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny ewolucji prawa prywatnego, w szczególności współczesnych procesów dekodyfikacji i rozwoju europejskiego prawa prywatnego.

Wymagania wstępne:
Zalecany jest równoległy udział w ćwiczeniach z historii prawa prywatnego

Metody dydaktyczne:
W trakcie zajęć studenci rozwiązują kazusy wybrane spośród tekstów zawartych z zbiorze W. Bojarski, W. Dajczak, A Sokala, Verba iuris, Reguły i kazusy prawa rzymskiego, Toruń 2007 [wyd. 3.] w działach prawo rzeczowe, zobowiązania, prawo spadkowe (strony 71 – 119). Metoda rozwiązywania kazusów uwzględnia wymogi egzaminacyjne z przedmiotu Prawo rzymskie. Uzyskanie oceny bardzo dobrej z zaliczenia konwersatorium daje uprawnienie do zwolnienia na egzaminie z przedmiotu prawo rzymskie z jednego pytania, dotyczącego historycznego rozwoju prawa rzymskiego i jego źródeł.

Forma i warunki zaliczania przedmiotu:
Zaliczenie uzyskiwane jest na stopień. 

Podstawą do jego uzyskania są: 
I. Dwa sprawdziany pisemne 
– o charakterze wstępnym po ok. 2 tygodniach zajęć, polegające na omówieniu dwóch tekstów źródłowych dotyczących historycznego rozwoju prawa rzymskiego i jego źródeł 
– zaliczeniowe pod koniec cyklu konwersatoriów, obejmujące rozwiązania trzech kazusów 
II. Aktywność w trakcie zajęć, wykazanie się umiejętnością rozwiązywania kazusów i wiedzą teoretyczną. 
Osoby pragnące pogłębić znajomość prawa rzymskiego i uzyskać ocenę bardzo dobrą lub celującą przygotowują pracę semestralną (minimum 10 stron wydruku komputerowego z bibliografią oraz przypisami) dotycząca wybranej instytucji prawa rzymskiego majątkowego lub omawiają ustnie w trakcie dyżuru 5 prac z listy lektur dodatkowych.

Treści kształcenia (programowe):
Konwersatorium jest prowadzone jako przygotowanie do studiów z zakresu polskiego prawa cywilnego, prawa cywilnego porównawczego i europejskiego prawa prywatnego. Punktem ciężkości jest prawo majątkowe (rzeczowe, spadki, zobowiązania) oraz metoda znajdowania rozstrzygnięć przez prawników rzymskich. W zakresie koniecznym dla zrozumienia tych zagadnień konwersatoria obejmują historię źródeł, prawo osobowe i familijne oraz proces prywatny. Konwersatoria uwzględniają zarówno antyczne prawo rzymskie jak i podstawowe tendencje ewolucji recypowanego prawa rzymskiego (ius commune) aż po rozwiązania przyjęte w kodyfikacjach cywilnych.

Wykaz literatury podstawowej:
– W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie u podstaw prawa prywatnego, Warszawa 2009
– K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1997 i późniejsze wydania 
– W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992

Wykaz literatury uzupełniającej:
Podręczniki: 
– A. Borkowski, P. J. du Plessis, Textbook on Roman law, Oxford 2005
– J. Gaudemet, Droit privé romain, Paris 2000
– A. Guarino, Diritto privato romano, Napoli 2001
– J. D. Harke, Römisches Recht : von der klassischen Zeit bis zu den modernen Kodifikationen, München 2008
– H. Honsell, Römisches Recht, Berlin 2002 
– M. Kaser, R. Knütel, Römisches Privatrecht: ein Studienbuch, München 2008
– P. Pichonnaz, Les fondements romains du droit privé, Zürich 2008
– R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Tradition, Oxford 1996 
Lektury dodatkowe (listę obejmującą ok. 40 prac udostępnia prowadzący na początku zajęć)