Home » Egzaminy » zagadnienia egzaminacyjne – europejska tradycja prawna – prawo prywatne

Archiwum

zagadnienia egzaminacyjne – europejska tradycja prawna – prawo prywatne

1. Zasadnicze nurty europejskiej nauki prawa opartej na rzymskich tekstach prawnych od średniowiecza do końca 19 stulecia.
2. Główne cechy metody glosatorów i kosyliatorów.
3. Znaczenie kanonistyki dla rozwoju nauki prawa prywatnego w Europie.
4. Zasadnicze cechy i osiągnięcia humanizmu prawniczego.
5. Zasadnicze cechy i osiągnięcia „holenderskiej jurysprudencji eleganckiej”.
6. Główne cechy i osiągnięcia usus modernus pandectarum.
7. Zasadnicze cechy szkoły prawa natury i jej znaczenie dla powstania Code Civil.
8. Główne cechy pandektystyki i jej znaczenie dla powstania niemieckiej kodyfikacji cywilnej (BGB).
9. Współczesne propozycje wykorzystania tradycji prawa rzymskiego w pracach zmierzających do ujednolicania prawa prywatnego w Europie.
10. Znaczenie i sens praktyczny operowania pojęciem tradycji prawnej.
11. Główne tradycje prawa świata i zasadnicze cechy odróżniające je od europejskiej tradycji prawnej (Western law tradition).
12. Kręgi prawa prywatnego wyodrębnia się współcześnie w Europie.
13. Związek pomiędzy historycznym rozwojem prawa na danym terytorium a jego zaliczeniem współcześnie do określonego kręgu prawa prywatnego.
14. Zasada swobody umów w ujęciu historycznym i porównawczym.
15. Problem ekwiwalentności świadczeń w zobowiązaniu wzajemnym, w ujęciu historycznym i porównawczym.
16. Dopuszczalność umowy na rzecz osoby trzeciej w ujęciu historycznym i porównawczym.
17. Znaczenie nadzwyczajnej zmiany okoliczności dla obowiązywania umowy (rebus sic stantibus) w ujęciu historycznym i porównawczym.
18. Podstawowe problemy i reguły interpretacji umów w ujęciu historycznym i porównawczym.
19. Geneza i ewolucja odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w toku zawierania umowy (culpa in contrahendo).
20. Znaczenie prawa rzymskiego dla rozwoju instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w nowożytnym prawie prywatnym.
21. Znaczenie tradycji prawnej dla rozwoju instytucji bezpodstawnego wzbogacenia w 19 i 20 wiecznym prawie francuskim.
22. Rozwój ochrony przed bezpodstawnym wzbogaceniem w angielskim common law.
23. Historyczny rozwój odpowiedzialności akwiliańskiej i idea generalnej klauzuli deliktowej.
24. Model dpowiedzialności deliktowej przyjęty w niemieckim BGB jako przykład poszukiwania kompromisu co do modelu przesłanek odpowiedzialności deliktowej.
25. Zasadna nominalizmu deliktowego na przykładzie prawa rzymskiego lub angielskiego common law.
26. Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka w losach prawa prywatnego w Europie.
27. Prywatnoprawna ochrona dóbr osobistych w ujęciu historycznym i porównawczym.
28. Przykłady systematyki prawa prywatnego w europejskiej tradycji prawnej.
29. Geneza i znaczenie praktyczne rozróżnienia ius in rem i ius in personam w europejskiej tradycji prawnej.
30. Zasadnicze cechy prawa rzeczowego w tradycji prawnej krajów kontynentalnej Europy (civil law tradition)
31. Pojęcie i rodzaje rzeczy w ujęciu historycznym i porównawczym.
32. Przedmiot własności w ujęciu historycznym i porównawczym.
33. Treść i granice prawa własności u krajach kontynentalnej Europy.
34. Ewolucja wyobrażeń o treści prawa własności w krajach kontynentalnej Europy od końca 19 wieku (problem nadużycia prawa).
35. Geneza modeli przeniesienia własności właściwych dla europejskiej tradycji prawnej.
36. Kauzalne przeniesienie własności (model titulus et modus oraz umowa o podwójnym skutku) – geneza i zasadnicze cechy.
37. Abstrakcyjne przeniesienie własności w prawie niemieckim – geneza i zasadnicze cechy.
38. Zasada numerus cluasus praw rzeczowych – geneza i znaczenie praktyczne w krajach kontynentalnej Europy.
39. Własność w tradycji krajów kontynentalnej Europy (civil law tradition) a ownership i property w angielskim common law.
40. Władztwo powiernicze w europejskiej tradycji prawnej (fiducia, fideikomis, trust).
41. Zasadnicze modele kręgu spadkobierców ustawowych w europejskiej tradycji prawnej.
42. Problem granic swobody testowania w ujęciu historycznym i porównawczym.
43. Geneza , zasadnicze cechy i obecność w porządkach prawnych modelu zachowku jako instrumentu ochrony interesów majątkowych najbliższych spadkodawcy.
44. Geneza , zasadnicze cechy i obecność w porządkach prawnych modelu zachowku jako instrumentu ochrony interesów majątkowych najbliższych spadkodawcy.
45. Problem pozycji spadkowej współmałżonka w historycznym i porównawczym ujęciu prawa prywatnego w Europie.
46. Zasadnicze cechy prawa prywatnego epoki feudalnej.
47. Zasadnicze cechy prawa prywatnego nazistowskich Niemiec.
48. Zasadnicze cechy prawa prywatnego krajów realnego socjalizmu.
49. Wpływ tradycji prawa rzymskiego na prawo polskie do czasu rozbiorów.
50. Kodyfikacja prawa cywilnego w II Rzeczypospolitej jako polski wkład w rozwój europejskiej tradycji prawnej.