Home » Wydarzenia » Konkurs prawa rzymskiego 2014

Archiwum

Konkurs prawa rzymskiego 2014

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRAWA RZYMSKIEGO AD 2014

W dniu 3 czerwca 2014 roku (wtorek) w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał V edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), dr Michal Turosik (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Czternastu finalistów Konkursu zakwalifikowało się albo z konkursów wydziałowych, albo na podstawie przedłożonych Komitetowi Konkursowemu prac pisemnych
W finale Wydział Prawa i Administracji UAM reprezentowali laureaci konkursu wydziałowego: Hubert Zieliński, Damian Malicki oraz Małgorzata Anna Radkowska.

W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał (wystąpienia trwały dwa razy po dwie minuty). Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali w nim jeden z pięciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Finaliści omawiali ten sam kazus, nie znając swoich odpowiedzi. Czas na przygotowanie wynosił 20 minut. Wystąpień słuchała Komisja. 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym, po przeprowadzonej dyskusji i głosowania uznała, że laureatami V finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:
I miejsce – Iwo Dzięciołowski (UWr)
II miejsce – Hubert Zieliński (UAM)
III miejsce – Igor Adamczyk (UW)
Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

Gratulujemy!


******************************************************************Rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego


W dniu 29 maja 2014 roku na Wydziale Prawa i Administracji UAM odbył się finał kolejnej edycji Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego. Spośród ósemki finalistów po długich zmaganiach wyłoniliśmy troje laureatów, którzy będą reprezentować nasz Uniwersytet podczas finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”, który odbędzie się 3 czerwca br. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.


Laureaci to:

1. Hubert Zieliński
2. Damian Malicki
3. Małgorzata Anna Radkowska

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom oraz życzymy powodzenia w Krakowie!
***********************************************************************


OGŁOSZENIE O KONKURSIE PRAWA RZYMSKIEGO


Ogłoszona została V edycja ogólnopolskiego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny„. Konkurs składa się z dwóch etapów: lokalnego i ogólnopolskiego.


*Do etapu ogólnopolskiego można się zgłosić także samemu, przesyłając pracę konkursową przygotowaną według wskazówek podanych w programie Konkursu w danym roku akademickim. Kwalifikacji do wzięcia udziału w finale dokonuje komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. (szczegóły poniżej)

ETAP LOKALNY


Lokalny etap Konkursu Prawa Rzymskiego jest tradycyjnym już projektem organizowanym na naszym Uniwersytecie przez ELSA Poznań oraz Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Jego podstawowym celem jest promocja wiedzy o prawie rzymskim wśród studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM. Dla przyszłych prawników konkurs stanowi również szansę zaprezentowania swojej wiedzy przed jury złożonym z autorytetów w dziedzinie prawa rzymskiego. Forma konkursu ma nie tylko pomagać w jak najodpowiedniejszym sprawdzeniu wiedzy przez jury, ale również zaciekawić publiczność. Uczestnicy w czasie konkursu, prezentują ustnie rozwiązania złożonych problemów prawnych.

Terminy etapu lokalnego:
Eliminacje: poniedziałek 26 maja 2014 godz. 15:00 sala 3.1 CIN
Finał: czwartek 29 maja 2014 w terminie i sali CIN podanej przez organizatorów

Uczestnicy:
Studenci I roku prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Forma:
W eliminacjach studenci muszę zmierzyć się z testem wielokrotnego wyboru. Do drugiego etapu przechodzi 8 osób, które uzyskały najlepsze wyniki w poprzednim etapie.

Finał składa się z trzech części. Pierwsze dwie części polegają na odpowiedzi ustnej na zadane pytania, za które jury przyznaje określoną liczbę punktów. Ta część konkursu ma charakter eliminacyjny – do II części przechodzi pięciu uczestników, zaś do III części – trzech z najlepszą punktacją liczoną jako suma punktów etapu I i II. Etap III polega na rozwiązaniu przedstawionego przez jury kazusu konkursowego, na podstawie wypowiedzi udzielonej przez uczestników jury ustala kolejność zajmowanych w konkursie miejsc.

Narody:
Trójka finalistów awansuje do etapu ogólnopolskiego.
Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.

Nadto, za udział w konkursie student może uzyskać:
a) za awans do pierwszej ósemki konkursu lokalnego – zwolnienie z kazusu na egzaminie (na tych samych zasadach co student, który uzyskał ocenę db+ lub bdb w ramach konwersatorium) lub możliwość zadawania egzaminu ustnego;
b) trójka laureatów etapu lokalnego – ocenę bdb, db albo db+ (w zależności od poziomu finału) z egzaminu z prawa rzymskiego.

Nadto trójka laureatów etapu lokalnego reprezentuje Uczelnię w ogólnopolskiej fazie konkursu.

Zalecana literatura obejmuje w szczególności:

a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 1, Warszawa 2009 lub wyd.  2, Warszawa 2014.


b) W. Dajczak, Błędy poznawcze a tęsknota za użytecznością nauki prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 3(17)/2013, s. 9-20 (dostępny na www.forumprawnicze.eu).


c) F. Longchamps de Bérier, Finansowa analiza prawa a znaczenie prawa rzymskiego, Forum Prawnicze 5(19)/2013, s. 6-16 (dostępny na www.forumprawnicze.eu).


*** Do etapu ogólnopolskiego można się zgłosić także samemu, przesyłając pracę konkursową na adres konkursprawarzymskiego@gmail.com  (za poświadczeniem wyświetlenia). 
Indywidualne zgłoszenia do finału V edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 6 maja 2014 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.
Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w V edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 20 maja 2014 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.
Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
a) Ochrona dóbr osobistych z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
b) Własność rzymska a property w prawie angielskim
c) Darowizna na wypadek śmierci a legat windykacyjny – perspektywa historyczna i prawno-porównawczaETAP OGÓLNOPOLSKI

Finał V edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się we wtorek, 3 czerwca 2014 roku w Krakowie (spotkanie w Katedrze Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Gołębiej 9, pok. 4 o godzinie 11:00, rejestracja finalistów od 10:15).

Forma:
W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Nagrody:
Nagrodą dla trójki laureatów finału etapu ogólnopolskiego jest sześciodniowy wyjazd do Rzymu

Wszelkie informacje są również na stronie konkursu: www.konkursprawarzymskiego.pl
We wszystkich sprawach związanych z konkursem dotyczących etapu ogólnopolskiego można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com


REGULAMINY oraz PROGRAM KONKURSU:

– regulamin etapu lokalnego – TUTAJ
– regulamin konkursu (ogólny) – TUTAJ
– program konkursu prawa rzymskiego (ogólny) – TUTAJ