Home » Wydarzenia » Rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Archiwum

Rozstrzygnięcie V edycji konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W dniu 3 czerwca 2014 roku (wtorek) w Krakowie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego odbył się finał V edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”. Komitet Konkursowy powołał Komisję Konkursową w składzie: prof. Wojciech Dajczak (UAM), dr Petr Dostalik (Uniwersytet w Ołomuńcu, Czechy), prof. Tomasz Giaro (UW) – przewodniczący, radca prawny Paweł Jasiński, ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier (UJ), dr Pavel Salák (Uniwersytet w Brnie, Czechy), dr Michal Turosik (Uniwersytet w Bańskiej Bystrzycy, Słowacja), prof. Rafał Wojciechowski (UWr).

Czternastu finalistów Konkursu zakwalifikowało się albo z konkursów wydziałowych, albo na podstawie przedłożonych Komitetowi Konkursowemu prac pisemnych
W finale Wydział Prawa i Administracji UAM reprezentowali laureaci konkursu wydziałowego: Hubert Zieliński, Damian Malicki oraz Małgorzata Anna Radkowska.

W pierwszym etapie finału każdy uczestnik losował zestaw trzech pytań, z których wybierał dwa i ustnie odpowiadał (wystąpienia trwały dwa razy po dwie minuty). Po wysłuchaniu wszystkich odpowiedzi, Komisja oceniła je na posiedzeniu tajnym.

Do drugiego etapu Komisja zakwalifikowała 10 osób. Uczestnicy losowali w nim jeden z pięciu kazusów wraz ze stroną procesową (powód albo pozwany), po czym przygotowywali swe wystąpienia przez 15 minut. Na przedstawienie argumentacji każda ze stron miała następnie 5 minut na wystąpienie i 2 minuty na replikę. Udzielanych odpowiedzi słuchała Komisja, po czym dokonała oceny na posiedzeniu tajnym.

Do etapu trzeciego zakwalifikowano cztery osoby. Finaliści omawiali ten sam kazus, nie znając swoich odpowiedzi. Czas na przygotowanie wynosił 20 minut. Wystąpień słuchała Komisja. 

Komisja Konkursowa na posiedzeniu tajnym, po przeprowadzonej dyskusji i głosowania uznała, że laureatami V finału Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” zostali:
I miejsce – Iwo Dzięciołowski (UWr)
II miejsce – Hubert Zieliński (UAM)
III miejsce – Igor Adamczyk (UW)


Otrzymają oni nagrodę główną: sześciodniowy wyjazd do Rzymu.

Gratulujemy!