Home » Bez kategorii » Program IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (edycja 2018)

Archiwum

Program IX edycji ogólnopolskiego konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (edycja 2018)

Program IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W roku akademickim 2017/2018 ogólnopolski finał IX edycji Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” (zwanego dalej „Konkursem”), odbędzie się w poniedziałek, 4 czerwca 2018 roku w Gdańsku (spotkanie przy wejścia na Wydziała Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Jan Bażyńskiego 6 w Gdańsku o godzinie 10:50, rejestracja finalistów od 10:00).

Do finału konkursu ogólnopolskiego zostają zakwalifikowani zwycięzcy konkusów wydziałowych, które odbywają się w maju 2018 roku na poszczególnych wydziałach prawa.
Zgłoszenia laureatów wydziałowych konkursów z prawa rzymskiego przekazują organizatorzy konkusów lokalnych do piątku 1 czerwca 2018 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.

Drugą możliwością zakwalifikowania się do etapu ogólnopolskiego w oparciu o sporządzoną pracę konkursowej na niżej wskazany temat. Pracę należy przesłać należy do organizatorów konkursu do dnia 21 maja 2018 roku na adres poczty elektronicznej konkursprawarzymskiego@gmail.com Zgłoszenie zawierać powinno również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.
Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokonuje komisja, którą w IX edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 28 maja 2018 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.
Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
1. Zasada i granice swobody umów z perspektywy prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej
2.
Własność rzymska a property w prawie angielskim
3. Ograniczenie odpowiedzialności za długi spadkowe – perspektywa historyczna i prawno-porównawcza

**
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Gdańska będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:00.

Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.

W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.

W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.

Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:

  1. konkursprawarzymskiego.pl
  2. rzym.amu.edu.pl
  3. http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/
  4. law.uj.edu.pl/users/kprz/
  5. http://www.praworzymskie.ug.edu.pl

Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com

Zalecana literatura obejmuje:

  1. W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;
  2. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.

Nagroda główna to 6 dniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. Liczbę laureatów nie większą niż trzech wskazuje komisja konkursowa. Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.

***

Regulamin konkursu oraz inne informacje organizacyjne znajdują się na stronie konkursprawarzymskiego.pl