Home » Zajęcia » prawo rzymskie – wykład i egzamin 2008/2009

Archiwum

prawo rzymskie – wykład i egzamin 2008/2009

Zakres wykładu i wymagań egzaminacyjnych z prawa rzymskiego okresla poniższy sylabus

Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie

 1. Typ przedmiotu: kierunkowy
 2. Poziom przedmiotu: Magisterskie studia prawnicze
 3. Rok studiów: pierwszy
 4. Wartość punktowa ECTS: 8 ECTS
 5. Formuła nauczania: wykład
 6. Język wykładowy: polski
 7. imię i nazwisko wykładowcy: Prof. UAM dr hab. Wojciech Dajczak
 8. Wymagania wstępne: Brak, choć zalecany jest równoległy udział w konwersatorium z prawa rzymskiego
 9. Cele przedmiotu:
  Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością struktury omawianych instytucji rzymskiego prawa prywatnego, powstałych w ramach prawa rzymskiego i tradycji romanistycznej systematyk prawa prywatnego, metodach rozwijania prawa prywatnego w Rzymie w zakresie określonym na wykładzie oraz znaczenia tradycji romanistycznej dla rozwoju prawa prywatnego.
  Wskazany zakres wiedzy o prawie rzymskim powinien dać studentowi umiejętność zrozumienia natury kontynuujących prawo rzymskie instytucji polskiego prawa cywilnego, umiejętność korzystania z tradycji romanistycznej jako kryterium porównywania różnych systemów prawa prywatnego oraz samodzielnej oceny zmian w prawie prywatnym, w szczególności wynikających z rozwoju europejskiego prawa prywatnego.
 10. Treści merytoryczne przedmiotu:
  Wykład jest prowadzony jako przygotowanie do pogłębionych studiów z zakresu polskiego prawa cywilnego, prawa cywilnego porównawczego i europejskiego prawa prywatnego. Punktem ciężkości jest prawo majątkowe (rzeczowe, zobowiązania, spadki) oraz metoda znajdowania rozstrzygnięć przez prawników rzymskich. W zakresie koniecznym dla zrozumienia tych zagadnień wykład obejmuje historię źródeł, prawo osobowe, familijne o proces prywatny.
 11. Metody oceny:
  Egzamin pisemny obejmujący:
  – cztery pytania opisowe (po 10 min. Każde)
  – kazus z podanej listy (15 min).
  Uzyskanie oceny bardzo dobrej z zaliczenia konwersatorium daje uprawnienie do zwolnienia na egzaminie z pytania dotyczącego historycznego rozwoju prawa rzymskiego i jego źródeł

Egzamin w formie ustnej mogą zdawać: cudzoziemcy; osoby które z uwagi na stan zdrowia lub dysgrafię (wykazane stosownymi zaświadczeniami) mają istotne trudności w składaniu egzaminu pisemnego, osoby które przygotują i pomyślnie przedstawią w ciągu 5 minut prezentację lektury oraz odpowiedzą na dotyczące prezentacji pytania.

 1. Zalecane lektury:
  • W. Rozwadowski, Prawo rzymskie. Zarys wykładu z wyborem źródeł, Poznań 1992;
  • K. Kolańczyk, Prawo rzymskie, Warszawa 1997 i późniejsze;

   dla zainteresowanych:

  • – H. Honsell, Römisches Recht, Berlin 2002;
  • R. Zimmermann, The Law of Obligations. Roman Foundations of the Civilian Traditon Oxford 1996,
  • W. Dajczak, Prawo rzymskie a rozwój europejskiego prawa prywatnego, [w:] Poszukiwanie Europy, pod red. A. Mikołajczak, L. Mrozewicz, Poznań 2000, s. 43 – 54.