Home » Seminaria magisterskie » seminarium magisterskie prof. W. Dajczaka – opis zajęć

Archiwum

seminarium magisterskie prof. W. Dajczaka – opis zajęć

Nazwa przedmiotu:
seminarium magisterskie: prawo rzymskie, historia prawa prywatnego, porównawcze prawo prywatne
Poziom przedmiotu:
Magisterskie studia prawnicze
Rok studiów:
IV i V.
Wartość punktowa ECTS
15 ECTS
Formuła nauczania:
Seminarium
Język wykładowy:
polski
Imię i nazwisko wykładowcy:
Prof. UAM dr hab. Wojciech Dajczak
Wymagania wstępne:
w zakresie prawa rzymskiego:
przyzwoita znajomość dowolnego języka zachodniego i podstaw łaciny, lub dobra znajomość co najmniej jednego języka spośród: włoskiego, niemieckiego, angielskiego; zdany egzamin z prawa rzymskiego, cywilnego i kpc.
w zakresie historii prawa prywatnego:
pożądana choć nie wymagana znajomość jednego języka obcego; zdany egzamin z prawa rzymskiego, historii prawa sądowego, cywilnego i kpc;
w zakresie porównawczego prawa prywatnego:
dobra znajomość co najmniej dwóch języków spośród: angielskiego, niemieckiego, włoskiego, hiszpańskiego, francuskiego. Zdany egzamin z prawa rzymskiego lub historii prawa sądowego, cywilnego i kpc.
Cele przedmiotu:
Podstawowym celem zajęć jest przekazanie umiejętności historycznej, historyczno-porównawczej i porównawczej analizy tekstów prawnych ze szczególnym uwzględnieniem zdolności dostrzegania dogmatycznych i funkcjonalnych podobieństw w prawie prywatnym i rekonstruowania zasadniczych tendencji w jego ewolucji; podejmowania z tej perspektywy pytań o sens i granice racjonalnej harmonizacji prawa prywatnego oraz formułowanie ocen procesu jego dekodyfikacji i tzw. instrumentalizacji. Uczestnik zajęć powinien zdobyć umiejętność sporządzania podstawowej kwerendy źródeł i bibliografii, uporządkowanego, krytycznego opisu omawianego zagadnienia prawnego.
Treści merytoryczne przedmiotu:
w zakresie prawa rzymskiego:
dogmatyczna i historyczna analiza źródeł dotyczących wybranej instytucji, reguły lub pojęcia prawa rzymskiego o okresie antycznym oraz ich oddziaływania w prawie nowożytnym; filozoficzne inspiracje i metody pracy jurystów rzymskich;
w zakresie historii prawa prywatnego:
dogmatyczna i historyczna analiza źródeł dotyczących wybranej instytucji lub pojęcia prawa prywatnego ze szczególnym uwzględnieniem wielkich kodyfikacji jak CCF, ABGB, BGB, ZGB; proces dekodyfikacji prawa cywilnego;
w zakresie porównawczego prawa prywatnego:
Analiza funkcjonalnego i dogmatycznego podobieństwa wybranego zagadnienia z zakresu majątkowego prawa prywatnego w co najmniej dwóch systemach prawa obcego; ocena oryginalności i efektywności analizowanych rozwiązań z punktu widzenia tendencji ewolucyjnych w prawie prywatnym, w szczególności publikowanych projektów harmonizacji prawa prywatnego. Porównanie powinno opierać się na dogmatycznej analizie tekstu obcego prawa i stosownie do możliwości uwzględniać obce orzecznictwo i dyskusję naukową.
Układ zajęć:
W ciągu pierwszego roku zajęć:
– wprowadzenie do zasad tworzenia kwerendy źródłowej i bibliograficznej;
– prezentacja jednego lub dwóch referatów ze przedłożonej do wyboru listy oraz udział w dyskusji nad nimi;
W ciągu drugiego roku zajęć:
– prezentacja kolejnych fragmentów przygotowywanej pracy magisterskiej i udział w dyskusji nad nimi
Zalecane lektury:
Szczegółowa literatura zależy od tematu pracy.
Jako ogólne lektury polecam:- Chr. Baldus, Historische Rechtsvergleichung im zusammenwachenden Europa, GPR 5, (2003-2004), s. 225;
– M. Bellomo, Europäische Rechtseinheit. Grundlagen und System des Ius Commune,
München 2005
– W. Dajczak, Problem „ponadczasowości” zasad prawa rzymskiego. Uwagi w dyskusji o „nowej europejskiej kulturze prawnej”, ZP UKSW, 5.2, 2005, s. 7 – 22;
– H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988;
– M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia – tradycja – współczesność, Lublin 2003;
– A. Stelmachowski, Zarys teorii prawa cywilnego, Warszawa 1998;
– R. Zimmermann, Roman Law, Contemporary Law, European Law, Oxford 2001
– K. Zweigert, H. Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung, Tübingen 1996 = K. Zweigert, H. Kötz, An Introduction to Comparative Law, Oxford 1998