Home » Zajęcia » dr Jacek Wiewiorowski wykład: Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego

Archiwum

dr Jacek Wiewiorowski wykład: Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego

Nazwa przedmiotu
Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego
Typ przedmiotu
Opcjonalny (grupa D programu studiów)
Poziom przedmiotu
Magisterskie studia prawnicze
Rok studiów
Dowolny
Wartość punktowa ECTS
6 ECTS
Formuła nauczania
Wykład
Język wykładowy
Polski
Imię i nazwisko wykładowcy
dr Jacek Wiewiorowski
Wymagania wstępne
Brak, choć zalecany jest wcześniejszy udział w wykładach i konwersatoriach z Historii prawa sądowego
Cele przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością ewolucji omawianych podstawowych instytucji europejskiego prawa karnego (V-XX w.- z uwzględnieniem elementów rzymskiego prawa karnego) oraz struktury omawianych instytucji. Wskazany zakres wiedzy o powinien dać studentowi umiejętność zrozumienia natury i pochodzenia podstawowych instytucji współczesnego prawa karnego materialnego.
Treści merytoryczne przedmiotu
1. Pojęcie prawa karnego w historii prawa
2. Procesy subiektywizacji i indywidualizacji odpowiedzialności w prawie karnym
3. Podział przestępstw w historii prawa
4. Definicje przestępstwa w historii prawa i elementy definicji przestępstwa – uwagi na temat kształtowania ich koncepcji w historii prawa (pojęcie czynu zabronionego; wina w prawie karnym i jej formy; czynniki wyłączające winę i ich katalog)
5. Kształtowanie koncepcji wyłączających bezprawność czynu i bezkarność czynu oraz ich katalog 6. Kształtowanie koncepcji odpowiedzialności za stadia czynu przestępnego
7. Formy zjawiskowe przestępstwa
8. Koncepcja kary i rodzaje kar w historii prawa
W trakcie wykładu analizowane są wybrane fragmenty tekstów źródłowych, a szczególny nacisk położony jest na rozwój instytucji prawa karnego w XIX i XX w.
Metody oceny
Egzamin ustny, polegający na sprawdzeniu umiejętności analizy trzech fragmentów tekstów źródłowych dotyczących instytucji prawa karnego materialnego.
Zalecane lektury
Lektury podstawowe:
– H. J. Berman, Prawo i rewolucja. Kształtowanie się zachodniej tradycji prawnej, Warszawa 1995;
– E. Borkowska-Bagieńska, B. Lesiński, Historia prawa sądowego. Zarys wykładu, wyd. 3, Poznań 2004;
– S. Grzybowski, Dzieje prawa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1981;
– A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, wyd. 2, b.d. wyd., Poznań;
– A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2003
– S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, Cz. I-III, Kraków 1997, 1998, 2001;
– K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, wyd. 4, Warszawa 1993;
– K. Sójka-Zielińska, Drogi i bezdroża prawa. Szkice z dziejów kultury prawnej, Wrocław 2000.
Lektury dodatkowe: lista udostępniana jest przez prowadzącego (30 pozycji do wyboru)