Home » Z życia katedry » dr Jacek Wiewiorowski

Archiwum

dr Jacek Wiewiorowski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1992 r. W latach 1989–1993 studiował historię na Wydziale Historycznym UAM. Laureat I nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPiA UAM za rok 1992/1993 (praca pt. ”Teokracja autokratorów bizantyjskich”). Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski w 1998 r. Pracę doktorską obronił w 2001 r. (rozprawa pt. „Status prawny dowódców wojsk rzymskich w prowincjach Moesia Secunda i Scythia Minor”).
Nagradzany przez JM Rektora UAM w latach 1995-1996 za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Laureat nagrody indywidualnej III stopnia JM Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej w 2008 r. Konsultant naukowy pisma Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zrealizował projekt badawczy habilitacyjny NN110 020038 pt. Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji. Działacz opozycji demokratycznej przed 1989 r. – odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 • Międzynarodowa Rada Naukowa Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana – Ceraneum.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – zastępca Sekretarza Generalnego (od. 12.02.2012 r.)
 • Uczestnik projektu Vienna Dialogues—Conversation and Cooperation: Byzantine Research in Central, Eastern and Southern Europe
  Stypendia i staże zagraniczne:

  • Trewir (Niemcy) – 1996 i 1997 r. (program UE TEMPUS)
  • Rzym (Włochy) – 2000 r., 2003 r., 2007 r. (stypendysta Fundacji Lanckorońskich)
  • Saragossa (Hiszpania) – 2005 r. (program UE SOCRATES/ERASMUS: teaching Staff)
  • Saloniki (Grecja) – 2005 r., 2008 r. – program wymiany międzyuczelnianej (z wykładami w języku angielskim)
  • Nikozja (Cypr) – 2008 r. (program UE: The Lifelong Learning Programme – Erasmus)
  • Irkuck (Rosja) – 2009 r. (udział z wykładem w języku rosyjskim w ramach Letniej Szkoły PrawnoHumanistycznej)
  • Frankfurt nad Odrą (Niemcy) – 2010 r. (Kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).
  • Valladolid (Hiszpania) – 2010 r. (program UE: The Lifelong Learning Programme – Erasmus)
  • Kilonia (Niemcy) – 2010 r. – program wymiany międzyuczelnianej
  • Rzym (Włochy) – 2010 r. – kwerenda biblioteczna w ramach realizacji projektu badawczego nr 0200/B/H03/2010/38
  • Wiedeń (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, Austria) – 2011 r. – kwerenda biblioteczna w ramach realizacji projektu badawczego nr 0200/B/H03/2010/38
  • Sankt Petersburg (Rosja) – 2011 r. (udział z wykładem w języku rosyjskim w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawno-Humanistycznej)
  • Rzym (Włochy) – 2011 r. – kwerenda biblioteczna w ramach realizacji projektu badawczego nr 0200/B/H03/2010/38
  W latach 1994–1997 uczestniczył w badaniach organizowanych przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UAM, w ramach międzynarodowego grantu poświęconego Mezji Dolnej (KBN proj. bad. nr 112379102; kierownik grantu ze strony polskiej prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz). Uczestnik międzynarodowego programu naukowo-dydaktycznego European Master of Classical Studies (od 2006 r.). Stały współpracownik naukowy Zakładu Społeczeństw Antycznych (kier. prof. zw dr hab. Leszek Mrozewicz) i Pracowni Historii Bizancjum (kier. prof. UAM dr hab. K. Ilski) z Instytutu Historii UAM.

  Wykładał w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w latach 2001 i 2006-2008.
  Protokolant Senatu UAM w latach 1992–1993. Od 1993 do 1996 r. członek Rady Wydziału WPiA oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw studenckich i instancji UAM. Opiekun dwóch lat studiów: Prawa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (Prawo), Gospodarka i Kultura Europejska (Europeistyka) na WPiA UAM (lata 1993–1998). W latach 1994-1999 kierownik administracyjny kursów przygotowawczych do egzaminów wstępnych na WPiA UAM, organizowanych przez Fundację UAM za porozumieniem z WPiA UAM. Przez szereg lat egzaminator w trakcie postępowania rekrutacyjnego na poznański wydział prawa i wydział prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrna” we Frankfurcie nad Odrą. Pełnomocnik kierownika katedry d/s wprowadzania punktacji ECTS oraz d/s sprawozdawczości (od 2005 r.). Kierownik naukowy – ze strony UAM – Letniej Szkoły Prawno-Humanistycznej w Poznaniu w 2008 r., Letniej Szkoły Prawniczej w Irkucku w 2009 r. (w ramach umowy między UAM w Poznaniu i Państwowym Uniwersytetem w Irkucku). Obecnie kierownik naukowy ze strony UAM Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawno-Humanistyczną (w ramach umowy między UAM w Poznaniu, Państwowym Uniwersytetem w Irkucku i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu). Członek zespołu d/s opracowania Strategii WPiA UAM na lata 2009-2019.

  W latach 1993–1995 korespondent „Edukacji Prawniczej”.
  Redaktor naczelny w Przedsiębiorstwie Wydawniczym Ars boni et aequi z siedzibą w Poznaniu, specjalizującym się w publikacjach z zakresu prawa oraz ekonomii (w latach 2001-2008).

  Redaktor naczelny pisma samorządowego „Echo Dopiewa” (marzec-wrzesień 2011 r.). Redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Dopiewo „Czas Dopiewa” (październik-grudzień 2011 r.).

  Członek Towarzystwa Edukacyjnego im. R. Steinera w Poznaniu (od 2001 r.; w latach 2002-2004 czlonek zarządu; w latach 2004-2006 wiceprezes).

  Członek Senatu Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu (kadencja 2009-2012).

  Aktualnie badania koncentrują się na historii ustroju i prawa późnego cesarstwa rzymskiego, w tym nad administracją Hiszpanii oraz Bałkanów w okresie późnorzymskim i statusem prawnym wikariuszy diecezjalnych oraz zagadnień prawnych związanych z historią wojskowości późnoantycznej, głównie na terenie dolnodunajskim.
  Prowadzi wykłady i zajęcia z prawa rzymskiego prywatnego (na WPiA UAM oraz na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, kierunek Studia Mediterranea), wykład pt. Ewolucja podstawowych instytucji prawa karnego materialnego oraz kursy dla studentów zagranicznych pt. Historical Foundations of Polish Law i Roman Family Law in the European Legal Tradition (na WPiA UAM).
  Prowadził zajęcia i wykłady z historii prawa sądowego na WPiA UAM (w latach 1992-2004) oraz wykłady pt. Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego (w latach 2006-2007), Rzymskie prawo publiczne (rok akademicki 2008/2009) i Rzymskie prawo państwowe (w latach 2009-2011) na WPiA UAM.
  Wykładał w Wyższej Szkole Zawodowej “Kadry dla Europy” w Poznaniu (III rok kulturoznawstwa; przedmiot: Ciągłość i zmiana w procesie integracji europejskiej (w roku akademickim 2007/2008). Wykładowca prawa rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu (rok akademicki 2009-2010).
  PUBLIKACJE
  Monografie:

  • Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych – duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Poznań 2007
  • Duces Scythiae Minoris. A Prosopographical Study, Xenia Posnaniensia. Monografie 8, Poznań 2008
  Opracowania źródeł:

  • Historia Państwa i Prawa. Wybór Tekstów źródłowych. Zebrali i opracowali A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, pod red. B. Lesińskiego, Poznań 1995 (reedycje w latach 1996-2002)
  • A.Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia Państwa i Prawa. Wybór Tekstów źródłowych, Wydanie drugie, poprawione i zmienione, Poznań 2002 (reedycje w latach 2003-2008)
  • Tabula Hebana. Rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris. Tablica z Heby. Wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara, Przekład (Translation)[:] T. Fabiszak i P. Sawiński, Konsultacja (Consultation) [:] M. Stuligrosz, Komentarz (Commentary) [:] P. Sawiński, J. Wiewiorowski, Poznań 2006, Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych pod redakcją L. Mrozewicza, M. Musielak, Zeszyt VIII
  Artykuły i rozdziały w książkach:

  • Portrety trzech cesarzy bizantyńskich. Leona III Izauryjskiego (717-741 r.), Bazylego II Bułgarobójcy (976-1025 r.) i Michała VIII Paleologa (1258-1282 r.), Część I, Meander, z. 7-8 (1994), s. 341-350, Część II, Meander, z. 11-12 (1994), s. 603-608, Część III, Meander, z. 1-2 (1995), s. 37-43
  • Moesiae secundae et Scythiae Minoris exempla prosopographica, [w:] Scripta Minora III, Aetas imperatoria, wyd. Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod red. B. Lapisa, L. Mrozewicza i K. Ilskiego, Poznań 1999, s. 347-461
  • The Legal Status of Roman Army Commanders in Moesia Secunda and Scythia Minor, Eos 85, 2 (2001), s. 351-360
  • Początki osadnictwa wojskowego ‘limitanei’ nad dolnym Dunajem. Refleksje na podstawie noweli 24 cesarza Teodozjusza II z 443 r. [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, pod. red. H. Olszewskiego, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. VII, Poznań 2002, s. 461-478
  • Wybrane ograniczenia swobody zawierania małżeństw w rzymskim prawie poklasycznym na przykładzie dowódców wojskowych w stopniu 'ducis’, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VII, Łódź 2002, s. 25-43
  • Status prawny działek żołnierzy’ limitanei’ nad dolnym Dunajem, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza: ludzie, idee, prawo, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku, Białystok 2003, s. 179-192
  • Czy ‘dux Scythiae Minoris’ był odpowiedzialny za handel nadgraniczny i tym samym za rozwój miast regionu, [w:] Miasto w Starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 19-21 września 2002 r., pod. red. L. Mrozewicza, K. Balbuzy, Poznań 2004, s. 343-358
  • Quaestor Iustinianus exercitus i jego kompetencje wobec wojska [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, pod. red. A. Dębińskiego, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 301-322
  • The territorial responsibility of duces in Moesia Secunda and Scythia Minor in the times of Diocletian, Novaensia 15 (2004), s. 107-115
  • Odpowiedzialność senatora, który uprowadził dziewicę (pannę) – uwagi na marginesie CTh 9.1.1. = C 3.24.1., [w:] Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, pod red. H. Kowalskiego, M. Kuryłowicza, Lublin 2005, s. 363-377
  • Tradycja prawna krajów arabskich, [w:] Irak wczoraj i dziś. Wybrane aspekty wewnętrzne i międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. S. Wojciechowskiego, Poznań 2005, s. 47-55
  • ’Comes Hispaniarum Octavianus’- the special envoy of Constantine the Great (some Remarks), Gerión 24, 1 (2006), s. 325-340
  • ‘Comes Hispaniarum’ w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego, Zeszyty Prawnicze UKSW 6.1 (2006), s. 257-278
  • Udział gubernatorów późnorzymskich w dostawach ‘annona militaris’ w świetle Kodeksu Teodozjańskiego, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, pod. red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 3-17
  • Officium ducis w Cesarstwie wschodniorzymskim, CPH 59, 1 (2007), s. 155-171
  • Barbarzyńcy w armii rzymskiej nad dolnym Dunajem w okresie późnego antyku, Antiquitas 29 (2007), s. 541-557
  • Odbudowa rzymskiej administracji nad dolnym Dunajem u schyłku antyku – Moesia Secunda i Scythia Minor, [w:] Barbarzyńcy u bram imperium, pod. red. S. Turleja, Kraków 2007, s. 159-183
  • Quaestor Iustinianus Exercitus – a Late Roman Army Commander?, Eos 93, 2 (ed. 2008), s. 317-340
  • Kompetencje późnorzymskiego vicarius Thraciae w VI-VII w., CPH 62, 2 (2010), s. 31-47
  • Ochrona porządku publicznego jako przesłanka ustanowienia praetores Pisidiae, Lycaonie, Thraciae i Paphlagoniae przez Justyniana Wielkiego w 525 r., [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego prawie rzymskim. Pod redakcją Krzysztofa Amielańczyka, Antoniego Dębińskiego, Dariusza Słapka, Lublin 2010, s. 307-316
  • Organizacja cesarstwa rzymskiego V stuleciu: cesarz – armia – prawo, [w:] Świat rzymski w V wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Kraków 2010, s. 211-275
  • The Roman Army in Later Roman Empire and ius postlimini and marriage (some remarks), [w:] Andrzej Gulczyński (ed.), Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch-Rechtssubjekt, Grazer Rechtwissenschaftliche Studien Herausgegeben von Marcus Steppan und Helmut Gebhardt Bd. 64, Graz 2010, s. 103-114
  • Развитие гражданского и уголовного права в Польше после 1944-1945 гг., [w:] Правосудуе в Российской Федерации и Польше: проблемы теории и практики. Междуродная летхяя правовая школа (Иркутск, 21-29 августа 2009 г.). Материалы, Иркутск 2010, s. 31-42
  • Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne), [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Pod red. S. Olszańca i P. Wojciechowskiego, Toruń, 2010, s. 411-431
  • Zakres terytorialny jurysdykacji praetor Iustinianus Thraciae, [w:] E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski (red.), 'Hortus Historiae’. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków 2010, s. 685-706
  • Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527-565), Przegląd Nauk Historycznych (Łódź) 9,2 (2010), s. 21-43 (wydanie 2011)
  • Vicarius Thraciarum come construttore, Studia prawnoustrojowe 12. Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu/ Studi Sulla storia e sul diritto dell’antica Roma (2010), s. 259-264 (wydanie 2011)
  • Vicarius Thraciarum in the 4th and 5th centuries: some remarks, Byzantinische Forschungen 30 (2011), s. 385-410 (4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THRACIAN STUDIES, Byzantine Thrace Evidence and Romains, Komotini, 18-22 April 2007, PROCEEDINGS, Edited by Charalambos Bakirtzis, Nikos Zekos)
  • Los primeros administradores de la diócesis de España, w: “Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata”, ed. Sebastianus Rucinski, Catharina Balbuza & Christophorus Królczyk, Poznań 2011, s. 425-438

  <li<Roch Knapowski – zawsze na uboczu, w: Wojciech Dajczak, Andrzej Gulczyński, Jacek Wiewiorowski, Sylwetki zmarłych poznańskich profesorów prawa rzymskiego, s. 129-137, [w:] „Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego” pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy, Poznań 2011, s. 117-139

  Recenzje:

  • Kazimierz Ilski, Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Historia NR 181, Poznań 1992, ss. 71, CPH 45, 1-2 (1994), s. 458-460
  • Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204 r. Historia Polityczna, tłum. W. Brodzki, Ossolineum, Wrocław 1993, ss. 350, PH 85, 1-2 (1994), s. 160-162
  • Hanna Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, ss. 172, CPH, 46, 1-2 (1995), s. 135-137
  • Dzieje wymiaru sprawiedliwości, pod red. Tadeusza Maciejewskiego, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1999, ss. 442, CPH 51, 1-2 (1999), s. 459-461
  • Noel Lenski (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge University Press, ss. XVIII+469, CPH 59, 2 (2007), s. 431-436
  • Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, tłum. A. Baziór,. Do druku podał L. Mrozewicz, Poznań 2008, ss. 273, CPH, tom 62, 1 (2010), s. 437-441
  Inne:

  • Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Gulczyńskiego, CPH 45, 1-2 (1994), s. 484
  • Ogólnopolska Konferencja Katedr Historyczno-Prawnych – Zajączkowo 14-17 wrzesień 1995 r., CPH 47,1-2 (1995), s. 310-314 (wspólnie z A. Gulczyńskim)
  • Pięćdziesiąciolecie „Czasopisma Prawno-Historycznego”, KH 106, 3 (1999), s. 140-141
  • Günter Prinzing, Status prawny dzieci w Bizancjum, Z języka angileskiego tłumaczyła Anna Kotłowska, Konsultacja naukowa i prawnicza prof. dr hab. W. Dajczak i dr J. Wiewiorowski, Labarum V, Poznań 2008
  • Radu Ardevan, Odkrywanie rzymskiej Dacji. Przygoda intelektualna, tłumaczenie J. Wiewiorowski, Poznań 2010, XENIA POSNANIENSIA, series altera pod redakcją Leszka Mrozewicza i Marii Musielak
  • Konferencja:”Kult panującego w starożytności. Historia starożytna w Polsce”, CPH 62, 1 (2010), s. 523-525
  Pomoce naukowe:

  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996 i 1997 roku. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Bogdan Lesiński przy wspòłpracy Jacka Wiewiorowskiego, Poznań 1998
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996, 1997 i 1998 roku. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 1999
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996, 1997 , 1998 i 1999 roku. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2000
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1995-2000. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2001
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2001, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z roku 2001. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2002
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2002, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z lat 2001-2002. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2003
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2003, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z lat 2001-2003. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2004.