Home » Z życia katedry » dr hab. Jacek Wiewiorowski

Archiwum

dr hab. Jacek Wiewiorowski

 

Absolwent prawa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1992 r. W latach 1989–1993 studiował historię na Wydziale Historycznym UAM. Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski (1998 r.). Pracę doktorską obronił w 2001 r. (rozprawa pt. Status prawny dowódców wojsk rzymskich w prowincjach Moesia Secunda i Scythia Minor). Rozprawa habilitacyjna: Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji, Poznań 2012 (postępowanie zakończone uchwałą Rady WPiA UAM z dnia 22.01.2014).
Odbył kilkanaście staży zagranicznych jako stypendysta Fundacji Lanckorońskich, UAM i  UE (programy Tempus, Erasmus Teaching Staff, Erasmus Staff Mobility for Teaching +) oraz UAM-Norway Grants-EEA Grants. Uczestnikmiędzynarodowego grantu poświęconego Mezji Dolnej (KBN proj. bad. nr 112379102). Zrealizował grant badawczy habilitacyjny MNiSW nr 0200/B/H03/2010/38 pt. Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji. Wykonawca w ramach grantów badawczych NCN: 2012/07/B/HS503849, pt. Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia (kierownik projektu: prof. UAM, dr hab. Jarosław Mikołajewicz); UMO-2014/15/B/HS5/02698, pt. Roszczenia o zaniechanie w prawie patentowym (kierownik projektu: dr hab. Rafał Sikorski)  
Aktualnie badania koncentrują się na historii ustroju i prawa późnego cesarstwa rzymskiego, w tym administracją Hiszpanii oraz Bałkanów oraz zastosowaniem psychologii ewolucyjnej i innych nurtów ewolucjonistycznych w prawoznawstwie i badaniach historyczno-prawnych.
 
 
 
Zajęcia w roku akademickim 2014/2015:
  • Łacińska terminologia prawnicza z elementami retoryki – wykłady; zaliczenie pisemne na stopień; obecność nieobowiązkowa; semestr zimowy
  • Rzymskie prawo państwowe – wykłady; zaliczenie pisemne na stopień; obecność nieobowiązkowa; semestr zimowy
  • Prawo rzymskie – konwersatoria; zaliczenie pisemne na stopień; obecność obowiązkowa (dopuszczalne dwie nieobecności); semestr letni
  • Roman Family Law in the European Legal Tradition and Its Evolutionary Context – wykłady; egzamin pisemny; obecność nieobowiązkowa; semestr zimowy
  • Management Methods – wykłady; egzamin pisemny; obecność nieobowiązkowa; semestr zimowy