Home » Egzaminy » Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego

Archiwum

Zasady usprawiedliwiania nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,

Z uwagi na dużą liczbę przesyłanych usprawiedliwień nieobecności na egzaminie z prawa rzymskiego w czerwcu i pytania o możliwość przystąpienia do tego egzaminu w pierwszym terminie we wrześniu uprzejmie podaję zasady ogólne, którymi kieruję się przy ocenie tego rodzaju spraw:

  1. Kopię usprawiedliwienia proszę złożyć w sekretariacie Katedry (p. 109, Collegium Iuridicum) lub przesłać na adres domza@amu.edu.pl w terminie do 13.07.2015;
  2. Osoby, które usprawiedliwiły stosownym dokumentem nieobecność na egzaminie czerwcowym mogą przystąpić do pierwszego terminu tylko na pierwszym z wyznaczonych terminów wrześniowych.
  3. pierwsze terminy egzaminu zostały wyznaczone w czerwcu i poza przypadkiem wskazanym w pkt. drugim nie mam podstaw dla egzaminowania w pierwszym terminie po 30.06.2015.
  4. Niestety nie mam możliwości przeprowadzania egzaminów poza terminami wskazanymi w USOS.

Wojciech Dajczak