Home » Wydarzenia » Program VI edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

Archiwum

Program VI edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”

W roku akademickim 2014/2015 finał VI edycji międzynarodowego Konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny” odbędzie się we poniedziałek, 1 czerwca 2015 roku w Poznaniu.
Do finału wiodą dwie ścieżki:
a) poprzez eliminacje w lokalnym konkursie w danym ośrodku akademickim
b) poprzez zgłoszenie indywidualne – napisanie pracy konkursowej
ad. a
Zgłoszenia laureatów konkursów z prawa rzymskiego, organizowanych na wydziałach prawa w Polsce, przekazują organizatorzy konkursów lokalnych do 29 maja 2015 roku pocztą elektroniczną za poświadczeniem wyświetlenia.
UWAGA!
Informacje o lokalnym etapie konkursu (eliminacje odbywają się w dniu 18 maja 2015 roku o godzinie 11:00 w sali ETA) – znajdą Państwo TUTAJ.
ad. b
Indywidualne zgłoszenia do finału VI edycji konkursu w postaci pracy konkursowej należy przesłać do 4 maja 2015 roku pocztą elektroniczną w formacie Word za poświadczeniem wyświetlenia. Zgłoszenie zawiera również: imię i nazwisko uczestnika konkursu, wydział prawa i rok, na którym studiuje, adres poczty elektronicznej właściwy do korespondencji.
Kwalifikacji do wzięcia udziału w międzynarodowym finale dokona komisja, którą w VI edycji Konkursu stanowi Komitet Konkursowy. Wyniki kwalifikacji komisja ogłasza do 18 maja 2015 roku na wskazane przez uczestników adresy poczty elektronicznej za poświadczeniem wyświetlenia.
Praca konkursowa o objętości nie większej niż 35’000 znaków (ze spacjami), zawierająca wykaz źródeł prawnych i pozaprawnych, a także bibliografię albo przypisy, może być napisana na jeden z następujących tematów:
a) Przesłanki zasiedzenia w prawie rzymskim i europejskiej tradycji prawnej
b) Szczególne ryzyka związane z żeglugą morską w prawie rzymskim i europejskiej tradycji prawnej
c) Pozycja prawnospadkowa małżonka w prawie rzymskim i europejskiej tradycji prawnej
***
Finał ogólnopolski (Poznań, 1 czerwca 2015 roku, CIN) – Informacje organizacyjne
Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny. Rejestracja finalistów po przyjeździe do Poznania będzie prowadzona tylko na podstawie ważnej legitymacji studenckiej. Początek rejestracji o godzinie 10:15.
Finał rozpoczyna się o godzinie 11:00. Jest on publiczny. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestracji elektronicznej, która może być później wykorzystana w informowaniu o konkursie.
W pierwszym etapie finału uczestnicy indywidualnie odpowiadają ustnie na dwa wylosowane pytania. Udzielanych niezwłocznie po losowaniu odpowiedzi słucha komisja, powołana przez Komitet Konkursowy. W toku całego Konkursu komisja wyznacza jednakowe dla wszystkich limity czasowe na odpowiedź, ale też na przygotowanie się do niej. Oceny odpowiedzi komisja dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W drugim etapie nie więcej niż dwunastu najlepszych uczestników finału przedstawia argumentację w ramach sporu, którego podstawą jest kazus losowany przez pary uczestników. W danej parze losowanie dotyczyć będzie także strony, którą uczestnik reprezentuje w ramach sporu. Udzielanych odpowiedzi słucha komisja, która oceny dokonuje na posiedzeniu tajnym.
W trzecim etapie finału czterech najwyżej ocenionych uczestników otrzyma do indywidualnego rozwiązania ten sam kazus.
Wyniki konkursu ogłasza się ustnie po zakończeniu trzeciego etapu oraz na stronach:
a) www.konkursprawarzymskiego.pl
b) www.rzym.amu.edu.pl
c) http://strony.wpia.uw.edu.pl/ihp/zaklad-europejskiej-tradycji-prawnej/
d) www.law.uj.edu.pl/users/kprz/
Natomiast we wszelkich sprawach związanych z konkursem można się kontaktować z organizatorami drogą elektroniczną – adres: konkursprawarzymskiego@gmail.com
Zalecana literatura obejmuje:
a) W. Dajczak, T. Giaro, F. Longchamps de Bérier, Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego, wyd. 2, Warszawa 2014;
b) H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, wydanie 1, Warszawa 1988 albo wydanie 2, Kraków 2013 – rozdziały II, VI i VIII.
NAGRODA GŁÓWNA to sześciodniowy wyjazd do Rzymu dla laureatów Konkursu. 
Liczbę laureatów (nie większą niż trzech) wskazuje komisja konkursowa. 
Decyzje komisji w sprawie nagród są ostateczne i nie podlega kontroli sądowej.
Więcej informacji o konkursie na stronie http://www.konkursprawarzymskiego.pl/