Home » Zajęcia » Prawo ochrony zabytków – obowiązkowa literatura – 9 pozycji

Archiwum

Prawo ochrony zabytków – obowiązkowa literatura – 9 pozycji

1) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 79-131, (Uwarunkowania międzynarodowe prawnej ochrony zabytków nieruchomych)
2) H. Jodełka-Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 115-130 + przeczytać w aneksie konwencję.
3) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
4) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.
5) M. Trzciński, Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 201-213.
6) A. Jagielska-Burduk, Zabytek ruchomy, Warszawa 2011, s. 251-306 (rozdział IV zabytek we współczesnej myśli prawniczej)
7) W. Kowalski, Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
8) P. Gwoździewicz, Przedawnienie roszczeń o zwrot dóbr kultury [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 214-229.
9) K. Zeidler, Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa, Warszawa 2011, s. 159-189 (część z argumentów restytucyjnych) (Uwaga! studentów zdających przedmiot w przedterminie obowiązują wszystkie argumenty restytucyjne tj. do s. 159 do 229)