Home » Zajęcia » Kobiety, wino i śpiew

Archiwum

Kobiety, wino i śpiew

Dr hab. A. Gulczyński prowadzić będzie seminarium magisterskie z zakresu prawa cywilnego (także w ujęciu historycznym i porównawczym), które poświęcone będzie  podanym w tytule zagadnieniu,  wywodzącym się z rzymskiego podziału: personae, res, actiones, czyli tego co dziś określamy mianem podmiotów i  przedmiotów prawa oraz sposobów dochodzenia swych praw lub rozstrzygania konfliktów.
Jest też możliwość podjęcia tematów czysto historycznoprawnych, np. z zakresu archeologii prawnej i ikonografii prawnej, a także z dziedziny kultury prawnej, w tym badania funkcjonowania prawa i karier prawników.
Studentom admnistracji proponuję natomast seminarium z zakresu ustroju samorządu, prawa o aktach stanu cywilnego (takze problematyki zmiany i chorony imienia i nazwiska) oraz prawa turystycznego.
Zainteresowanych proszę o kontakt: guland@amu.edu.pl