Home » Egzaminy » Historia Prawa Prywatnego – forma i warunki zaliczenia przedmiotu

Archiwum

Historia Prawa Prywatnego – forma i warunki zaliczenia przedmiotu

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu z Historii Prawa Prywatnego prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:

1) Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie genezy najważniejszych instytucji i zasad współczesnego prawa, przede wszystkim tych, które wykraczają poza ramy jednego systemu.
W czasie ćwiczeń (lub samodzielnie) student winien opanować podstawy egzegezy tekstu prawnego i umiejętności porównywania instytucji w różnych aktach prawnych.
2) Wymagania wstępne: Zalecany jest równoległy udział w konwersatorium z prawa rzymskiego i
historii prawa prywatnego
3) Forma i warunki zaliczania przedmiotu: Egzamin pisemny. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń z oceną bardzo dobrą lub dobrą zwalnia z pytania zawierającego egzegezę tekstu.
4) Wykaz literatury podstawowej:
E. Borkowska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2006;
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008;
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1998;
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1-4, Kraków 1997-2004;
S. Grzybowski, Dzieje prawa, Warszawa 1981;
A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.