Home » Zajęcia » dr Jacek Wiewiorowski, Rzymskie prawo państwowe

Archiwum

dr Jacek Wiewiorowski, Rzymskie prawo państwowe

Nazwa przedmiotu
Rzymskie prawo państwowe

Typ przedmiotu
do wyboru

Poziom przedmiotu
Magisterskie studia administracji
Magisterskie studia prawnicze

Rok studiów
Dowolny

Wartość punktowa ECTS
6 ECTS (lata III-V)
4 ECTS (rok II)

Formuła nauczania
Wykład

Język wykładowy
polski

Imię i nazwisko wykładowcy
dr Jacek Wiewiorowski

Wymagania wstępne
Brak, choć zalecany jest wcześniejszy udział w wykładach i konwersatoriach z przedmiotów Prawo rzymskie i Historia prawa publicznego

Cele przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością ewolucji organizacji państwa rzymskiego w epoce królewskiej, republikańskiej i cesarstwa doby pryncypatu i dominatu oraz zasad zarządu państwem rzymskim w tych okresach. Wskazany zakres wiedzy o powinien dać studentowi umiejętność zrozumienia natury i pochodzenia pojęć związanych ze współczesnym prawem publicznym, wywodzących się lub nawiązujących do rzymskiej tradycji prawnej oraz wniosków wypływających z ewolucji ustroju Rzymu dla badaczy współczesnej organizacji państwa.

Treści merytoryczne przedmiotu
Pojęcie rzymskiego prawa państwowego
I. Organizacja państwa rzymskiego w okresie królewskim
1. Początki państwa rzymskiego
2. Pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej i jej zmiany w okresie królestwa

II. Organizacja państwa rzymskiego w okresie republiki
1. Początki republiki
2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna
3. Źródła prawa
4. Polityczna organizacja państwa (zgromadzenia, senat, urzędnicy republikańcy)
5. Organizacja administracyjna państwa (w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości)
6. Armia rzymska w okresie Republiki
7. Kryzys republiki rzymskiej

III. Organizacja państwa rzymskiego w okresie cesarstwa

Wczesne cesarstwo (pryncypat)
1. Tradycje republikańskie pryncypatu
2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna
3. Źródła prawa
4. Instytucje polityczne (pozycja prawna princepsa, zgromadzenia ludowe, Senat, urzędnicy republikańscy i cesarscy)
5. Organizacja administracyjna państwa (w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości)
6. Armia rzymska w okresie pryncypatu

Późne cesarstwo (dominat)
1. Kryzys III w.
2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna
3. Źródła prawa
4. Instytucje polityczne (pozycja cesarza, Senat, stanowisko kościołów chrześcijańskich)
5. Organizacja administracyjna państwa (Administracja centralna i prowincjonalna; podział administracyjny państwa; organizacja wymiaru sprawiedliwości)
6. Armia rzymska w okresie późnego cesarstwa
7. Zagadnienie tzw. zmierzchu cesarstwa rzymskiego

W trakcie wykładu analizowane są wybrane fragmenty tekstów źródłowych, a szczególny nacisk położony jest na zasady organizacji państwa rzymskiego.

Metody oceny
Egzamin pisemny (lata III-V) lub zaliczenie pisemne na ocenę (sprawdzeniu umiejętności analizy jednego tekstu źródłowego oraz trzech pytań opisowych dotyczących rzymskiego prawa państwowego)

Zalecane lektury
Lektury podstawowe:
– Zabłocki J., Tarwacka A., Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005
– Sitek B., Krajewski P. (red.), Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn 2004

Lektury dodatkowe (najważniejsze pozycje):
– Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, [tłum.] A. Gierlińska, Poznań 1998
– Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002
– Baynes N.H, Moss H.St.L.B., (opracowanie), Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, [tłum.] E. Zwolski, Warszawa 1964
– Cameron Av., Późne cesarstwo rzymskie, [tłum.] M. Kwiecień, Warszawa b.d.wyd.
– Wells C., Cesarstwo rzymskie, [tłum.] T. Duliński, Warszawa, b.d.w.
– Crawford M., Rzym w okresie republiki, [tłum.] J. Rohiziński, Warszawa 2004
Człowiek Rzymu, pod. red. A. Giardina, [tłum.] P. Bravo, Warszawa 1997
– Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, [tłum.] J. Szczepański, Poznań 2006
Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod. red. naukową O. Jurewicza, Warszawa 2002
– Koranyi K., Powszechna Historia Państwa i Prawa, t. I, Warszawa 1961; t. II, (Średniowiecze. Część 1), Warszawa 1963
– Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998
– Świat Bizancjum.
Tom 1. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, [tłum zbiorowe] Kraków 2007
Słownik cesarzy rzymskich, (red. naukowy) J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001
– Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003 (9. wyd.)
Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, pod. red. W. Wołodkiewicza, Warszawa 1986
– Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004