Home » Materiały dla studentów

Informacje o dyżurach

Materiały dla studentów

PROF. WOJCIECH DAJCZAK

Prowadzący: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak
Przedmiot: Prawo rzymskie
Tryb studiów:
Hasło dostępu do pliku:Papinianus
Zasady ogólne dot. przedmiotu „prawo rzymskie” 2019
Zarys wykładu „prawo rzymskie” – 2019. Cz1

Zarys wykładu „prawo rzymskie” – 2019. Cz2


DR JAN ANDRZEJEWSKI

 

PRZEDMIOT: Łacińska terminologia prawnicza i retoryka (LTP)
Rok akademicki: 2018/2019
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: niestacjonarne
Hasło dostępu do plików:LTP
Materiały:
LTP na NSP – formuła zaliczenia 2018/2019
Przykładowy arkusz egzaminacyjny – 2018-2019
LTP – wykład nr 1 (15.12.2018) – prezentacja
Wykład nr 1 – kazus – przykładowe rozwiązanie
Wykład nr 1 – Literatura dodatkowa – lex retro non agit
LTP – wykład nr 2 (15.12.2018) – prezentacja
Wykład nr 2 – Literatura dodatkowa – lex specialis na przykładzie art. 388 k.c.
LTP – wykład nr 3 (12.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 3 – Literatura dodatkowa – uchwała SN (gravamen)
LTP – wykład nr 4 (19.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 4 – Literatura dodatkowa – wyrok SA (ius cogens)
LTP – wykład nr 5 (26.01.2019) – prezentacja
Wykład nr 5 – Literatura dodatkowa – negotiorum gestio (prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia)

Lista zagadnień – OSTATECZNA (po V wykładzie)

***


PRZEDMIOT:
 Wielcy prawnicy oraz ich wpływ na historię i rozwój prawa prywatnego
Prowadzący: dr Jan Andrzejewski
Tryb studiów: stacjonarne/niestacjonarne
Hasło dostępu do plików:Wielcy
Formuła zaliczenia – Wielcy prawnicy… 2019/2020
Wielcy prawnicy – przykładowy egzamin pisemny
Wykład nr 1 – Wprowadzenie 2019-2020 (PDF)

Plan wykładów (prezentacje w pliku PDF będą pojawiać się na bieżąco – hasło „Wielcy”)

Wykład nr 2/3 – Polska. Wprowadzenie / okres międzywojenny – Longchamps de Berier i Domański (PDF)
Wykład nr 3 – Wczesny PRL. Gwiadomorski i Przybyłowski (PDF)
Wykład nr 5 – Polska – Czasy współczesne – Radwański
**
Wykład nr 6/7 – Juryści rzymscy okresu klasycznego: Gaius, Ulpian, Cervidius Scaevola
Wykład nr 8 – Justynian i Trybonian
Wykład nr 9 – Glosatorzy: Irneriusz i Akursjusz
Wykład nr 10 – Konsyliatorzy: Bartolus
Wykład nr 11 – Humanizm prawniczy: Cujacius i Donellus
Wykład nr 12 – Racjonalizacja prawa. Podejście niemieckie. Thomasius, Leibnitz, Wolff
Wykład nr 13 – W kierunku Code Civil. Pothier, Portalis
Wykład nr 14 – Kraje niemieckie. Savigny, Windscheid, Jhering
Wykład nr 15 – Szwajcaria. Eugen Huber.

 

MODULE TITLE: Great jurists and their impact on history and development of Private Law
Lecturer: Dr. Jan Andrzejewski
Mode: Erasmus (AMU-PIE)
Password:Great
Materials:
Information about exams (2019-2020)
Lecture 1 – Introduction

Schedule (presentations will be updated – password: „Great”)

Lecture 2/3 – Poland during interwar period (1918-1939). Longchamps de Berier, Domański (PDF)
Lecture 2/3Poland after 1945. Przybyłowski, Gwiazdomorski (PDF)
Lecture 5 – Contemporary Poland. Radwański
***
Lecture 6/7 – Roman jurists: Introduction, Gaius, Ulpian, Cervidius Scaevola
Lecture 8 – Justinian and his „codification”
Lecture 9 – Glossators: Irnerius and Accursius
Lecture 10 – Postglossators – Bartolus
Lecture 11 – Legal humanism: Cujacius and Donellus
Lecture 12 – Rationalization of private law. Thomasius, Leibnitz, Wolff
Lecture 13 – Toward French Civil Code. Pothier, Portalis
Lecture 14 – Toward German Civil Code. Savigny, Windscheid, Jhering
Lecture 15 – Switzerland. Eugen Huber

 

 

 

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum