Home » 2011 » Maj

Archiwum miesięczne: Maj 2011

Informacje o dyżurach

seminarium magisterskie prof. W. Dajczaka – roka akademicki 2011/2012

Zgodnie z wprowadzonym przez dziekana nowym trybem zapisów na seminaria magisterskie uprzejmie informuję, że wprowadzę do USOS jako uczestników mojego seminarium w roku 2011/2012 osoby które do 20 czerwca 2011 roku skierowały lub skierują zgłoszenie udziału w seminarium magistarskim na adres (dajczak@amu.edu.pl) i wypełnią presłany im formularz. Ten tryb oparty na ocenie treści formularzy ma pierwszeństwo. Drugim trybem zapisu są bezpośrednie zgłosznia do USOS. Podobnie jak w latach poprzednich w ramach semianrium można przygotowywac pracę z porówanwczego prawa pryatengo, prawa rzymskiego i historii prawa prywatnego.

z pzodr. – Wojciech Dajczak

OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI

Szanowni Państwo,
z przykrością informuję, iż trzech studentów nie zaliczyło zajęć muzealnych:
1) nr indeksu 318469
2) nr indeksu 333520
3) nr indeksu 333828

Pozostałym studentom gratuluję.
Informuję jednocześnie, iż na egzaminie wymagana będzie obok zagadnień z wykładów znajomość czterech artykułów:
a) P. Stec, Pozycja prawna domu aukcyjnego w prawie wybranych państw europejskich [w:] „Problemy współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”,
t. 2, 2004, s. 5-37
b) W. Szafrański, Regulaminy aukcyjne na polskim rynku sztuki [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 57-81
c) A. Jagielska, W. Szafrański, M. Skąpski, Eksperci i ekspertyzy na rynku dzieł sztuki [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, red. W. Szafrański, t. 1, Poznań 2007, s. 27-52
d) K. Zalasińska, Wpływ zmiany przepisów dotyczących wywozu zabytków za granicę na rynek sztuki w Polsce [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 156-173.

Wojciech Szafrański

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum