Home » 2011 » Marzec

Archiwum miesięczne: Marzec 2011

Informacje o dyżurach

dyżury prof. W. Dajczaka w dniach 29 i 30 marca 2011 r.

Uprzejmie informuję, że z powodu wyjazdu służbowego nie będę pełnić dwóch najbliższych dyżurów w dniach 29 i 30 marca 2011 roku.

Wojciech Dajczak

komisyjne zaliczenie lacinskiej terminologii prawniczej

Szanowni Państwo,

uprzejmie wyjasniam, ze osoby które w drugim terminie nie zaliczyły łacińskiej terminologii prawniczej mogą ubiegać się o zaliczenie komisyjne. Jest ono przeprowadzane także w formie pisemnej, z ta różnica, że prace weryfikuje komisja.
W celu dopuszczenia do zaliczenia komisyjnego proszę złożyć w p. 109 (Collegium Iuridicum) w terminie do dnia 05.04.2011 r. pismny wniosek do Kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego o wyznaczenie terminu komisyjnego zaliczenia.

Termin pismnego zaliczenia koisyjnego będzie podany do wiadomości do połowy kwietnia.

Wojciech Dajczak

Ochrona dziedzictwa kulturowego – literatura na egzamin

Szanowni Studenci,
poniżej przedstawione publikacje stanowią obok wykładu obowiązkowy materiał na egzamin dla kierunku europeistyka z ochrony dziedzictwa kulturowego

1) K. Zalasińska, Prawna ochrona zabytków nieruchomych w Polsce, Warszawa 2010, s. 178-196, (Polityka państwa w zakresie ochrony zabytków nieruchomych w Polsce)
2) K. Zeidler, Wartość zabytku jako kategoria normatywna [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. II, red. W. Szafrański, Poznań 2008, s. 37-48.
3) R. Sikorski, Obrót dobrami kultury w prawie wspólnotowym [w:] Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. I, red. W. Szafrański, Poznań 2007, s. 53-76.
4) W. Kowalski, Prawna ochrona zabytków w świetle aktualnych problemów zachowania dziedzictwa kulturowego Polski [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 73-91.
5) H. Jodełka-Schreiber, Niematerialne dziedzictwo kulturowe, [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 115-130 + przeczytać w aneksie konwencję.
6) W. Szafrański, A. Jagielska-Burduk, Nowe konstrukcje prawa własności a ochrona dziedzictwa kulturowego [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 235-245.
7) P. Ogrodzki, Rola baz danych o zabytkach w zwalczaniu przestępczości przeciwko dziedzictwu narodowemu [w:] Prawna ochrona dziedzictwa kulturowego. Wokół problematyki prawnej zabytków i dzieł sztuki, t. III, red. W. Szafrański i K. Zalasińska, Poznań 2009, s. 189-203.
8) M. Trzciński, Nielegalny obrót zabytkami archeologicznymi [w:] Rynek sztuki. Aspekty prawne, red. W. Kowalski, K. Zalasińska, Warszawa 2011, s. 201-213.
9) A. Gerecka-Żołyńska, Międzynarodowa ochrona dziedzictwa kulturowego a działalność muzeów [w:] Prawo muzeów, red. J. Włodarski, K. Zeidler, Warszawa 2008, s. 133-137.
10) G. Carducci, The Growing Complexity of International Art Law [w:] Art and Cultural Heritage. Law, Policy and Practice, ed. B. T. Hoffman, Cambridge University Press NY 2006, s. 68-85.

Wszystkie pozycje dostępne są w bibliotece Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Wojciech Szafrański

OBRÓT DZIEŁAMI SZTUKI – ZALICZENIE ZAJĘĆ MUZEALNYCH

Szanowni Studenci,
informuję, iż zostały wyznaczone terminy zaliczenia zajęć muzealnych:
16 IV br. – godz. 11.30 – Muzeum Narodowe w Poznaniu (wejście nowe)
7 V br. – godz. 11.30 – Muzeum Narodowe w Poznaniu (wejście nowe)
Niniejsze zaliczenie jest obowiązkowym elementem egzaminu, proszę więc o wybranie jednego pasującego Państwu terminu. Nie zostanie wyznaczony już żaden dodatkowy.

Wojciech Szafrański

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum