Home » 2009 » Wrzesień

Archiwum miesięczne: Wrzesień 2009

Informacje o dyżurach

pierwsze spotkanie seminarium prof. W. Dajczaka

Uprzejmie informuje, ze pierwsze spotkania prowadzonego przeze mnie seminarium magisterskiego odbeda sie:

– dla IV roku: 7.10.2009 (sroda), godz. 17.00 – 18.30

– dla V roku: 5.10.2009 (poniedzialek), godz. 17. 00 – 18.30

Wojciech Dajczak

Odwołany dyżur dra Szafrańskiego

Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję swój dyżur dnia 29 IX br (wtorek). Bardzo wszystkich przepraszam i zapraszam w następnym tygodniu

Wojciech Szafrański

Podręcznik prawa rzymskiego

Nowe wydanie podręcznika prawa rzymskiego!

Od marca 2014 roku dostępne będzie nowe, zmienione i uzupełnione wydanie podręcznika do prawa rzymskiego.

Spis treści nowego wydania podręcznika 

***


Prawo rzymskie. U podstaw prawa prywatnego

– Dzieje prawa rzymskiego w powiązaniu z rozwojem europejskiego prawa prywatnego: od ustawy XII Tablic, po współczesne kodeksy i Common Frame of Reference.
– Wartości i zasady prawa prywatnego na przykładzie unormowań rzymskich oraz tradycji romanistycznej od średniowiecza po współczesność.
– Metoda jurystów rzymskich ukazana jako podstawa do zrozumienia nowoczesnego dyskursu prawniczego.
– Panorama instytucji i modeli dogmatycznych czerpiących z prawa rzymskiego.
– Unikalne ilustracje z XIII-wiecznego rękopisu prawniczego.
– Podręcznik przeznaczony dla studentów prawa, europeistyki, historii, kulturoznawstwa, administracji oraz dla aplikantów prawniczych.

Przegląd treści:
Do Czytelnika (Marian Kallas)
Przedmowa (Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier)
Wykaz skrótów
Rozdział 1. Historia i tradycja prawa rzymskiego (Tomasz Giaro)
Rozdział 2. Kształtowanie i ochrona praw prywatnych
2.1. Kształtowanie praw prywatnych – czynności prawne (Tomasz Giaro)
2.2. Ochrona praw prywatnych (Franciszek Longchamps de Bérier)
Rozdział 3. Osoby i rodzina
3.1. Osoby (Tomasz Giaro)
3.2. Rodzina (Franciszek Longchamps de Bérier)
Rozdział 4. Spadki (Franciszek Longchamps de Bérier)
Rozdział 5. Posiadanie i prawa rzeczowe (Tomasz Giaro)
Rozdział 6. Zobowiązania (Wojciech Dajczak)
Rozdział 7. Współczesne wyzwania prawa rzymskiego (Wojciech Dajczak)
Wskazówki bibliograficzne (wybór podręczników i opracowań ogólnych)
Indeks nazwisk
Indeks terminów łacińskich
Spis ilustracji

Autorzy:

Od prawej Wojciech Dajczak, Tomasz Giaro, Franciszek Longchamps de Bérier

Wojciech Dajczak (ur. 1962) – profesor nauk prawnych, kierownik Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN, Komitetu Nauk Prawnych PAN i Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendysta Fundacji A. v. Humbolta (2004, 2008 i 2013). Pracował także jako sędzia (1991–1994) i radca rawny (1995–2002). Specjalizuje się w prawie rzymskim, historii i komparatystyce oraz harmonizacji prawa prywatnego w Europie.

Tomasz Giaro (ur. 1951) – profesor nauk prawnych, prodziekan Wydziału Prawa i Administracji i kierownik Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej UW, zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Prawnych PAN, członek Komitetu Nauk Kulturze Antycznej PAN, stypendysta Fundacji A. v. Humbolta (1984–1985), pracownik naukowy Max-Planck-Institut we Frankfurcie nad Menem (1990–2006). Specjalizuje się w prawie rzymskim, historii prawa europejskiego, teorii i filozofii prawa.

Franciszek Longchamps de Bérier (ur. 1969) – ksiądz katolicki, profesor nauk prawnych, LL.M. (Georgetown University), kierownik Katedry Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji UJ, członek Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN i Komitetu Nauk Prawnych PAN, Zespołu ekspertów ds. bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Specjalizuje się w prawie rzymskim, prawie wyznaniowym i w konstytucyjnym prawie amerykańskim.

Dodatkowy egzamin z Historii prawa sądowego

W dniu 29 września 2009 r. o godz. 10.00 w sali XVII odbędzie się dodatkowy egzamin z Historii prawa sądowego dla wszystkich osób, które z uzasadnionych powodów nie przystąpiły dodtąd do egzaminu lub nie wykorzystały prawa przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Rejestracja USOS-ie możliwa będzie od 24 września.

Egzamin z Historii prawa prywatnego

Serdecznie współczuję 4 osobom udającym się w dniu egzaminu na pogrzeb. Przykro mi, że 12 osób zachorowało, 6 osobom pracodawca uniemożliwia przybycie na egzamin w wolną sobotę, ubolewam nad sytuacja 5 osób, które w tym tygodniu dostrzegły kolizję z innym egzaminem, a mianowicie Historią prawa publicznego, kilku innym, którym wyznaczono w ostatnim czasie egzamin na innym kierunku studiów. Życzę udanej zabawy tym, którzy udają się na wesela zaplanowane w ostatniej chwili, na co zupełnie nie mieli rzecz jasna wpływu. Tym, którzy nie będą mogli przybyć na egzamin w dniu 12 wrzesnia życzę inwencji w przygotowywaniu usprawiedliwień, łączę się w duchu z lekarzami, którzy wystawiać będą zwolnienia powiadczające niemożnosc przystąpienia do egzaminów. Postaram się wyszstkim, nikogo nie pomijając, podziękować na tej stronie.
Andrzej Gulczyński

dr Jacek Wiewiorowski, Rzymskie prawo państwowe

Nazwa przedmiotu
Rzymskie prawo państwowe

Typ przedmiotu
do wyboru

Poziom przedmiotu
Magisterskie studia administracji
Magisterskie studia prawnicze

Rok studiów
Dowolny

Wartość punktowa ECTS
6 ECTS (lata III-V)
4 ECTS (rok II)

Formuła nauczania
Wykład

Język wykładowy
polski

Imię i nazwisko wykładowcy
dr Jacek Wiewiorowski

Wymagania wstępne
Brak, choć zalecany jest wcześniejszy udział w wykładach i konwersatoriach z przedmiotów Prawo rzymskie i Historia prawa publicznego

Cele przedmiotu
Po zaliczeniu przedmiotu student powinien wykazać się znajomością ewolucji organizacji państwa rzymskiego w epoce królewskiej, republikańskiej i cesarstwa doby pryncypatu i dominatu oraz zasad zarządu państwem rzymskim w tych okresach. Wskazany zakres wiedzy o powinien dać studentowi umiejętność zrozumienia natury i pochodzenia pojęć związanych ze współczesnym prawem publicznym, wywodzących się lub nawiązujących do rzymskiej tradycji prawnej oraz wniosków wypływających z ewolucji ustroju Rzymu dla badaczy współczesnej organizacji państwa.

Treści merytoryczne przedmiotu
Pojęcie rzymskiego prawa państwowego
I. Organizacja państwa rzymskiego w okresie królewskim
1. Początki państwa rzymskiego
2. Pierwotna organizacja wspólnoty rzymskiej i jej zmiany w okresie królestwa

II. Organizacja państwa rzymskiego w okresie republiki
1. Początki republiki
2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna
3. Źródła prawa
4. Polityczna organizacja państwa (zgromadzenia, senat, urzędnicy republikańcy)
5. Organizacja administracyjna państwa (w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości)
6. Armia rzymska w okresie Republiki
7. Kryzys republiki rzymskiej

III. Organizacja państwa rzymskiego w okresie cesarstwa

Wczesne cesarstwo (pryncypat)
1. Tradycje republikańskie pryncypatu
2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna
3. Źródła prawa
4. Instytucje polityczne (pozycja prawna princepsa, zgromadzenia ludowe, Senat, urzędnicy republikańscy i cesarscy)
5. Organizacja administracyjna państwa (w tym organizacja wymiaru sprawiedliwości)
6. Armia rzymska w okresie pryncypatu

Późne cesarstwo (dominat)
1. Kryzys III w.
2. Struktura społeczna i sytuacja ekonomiczna
3. Źródła prawa
4. Instytucje polityczne (pozycja cesarza, Senat, stanowisko kościołów chrześcijańskich)
5. Organizacja administracyjna państwa (Administracja centralna i prowincjonalna; podział administracyjny państwa; organizacja wymiaru sprawiedliwości)
6. Armia rzymska w okresie późnego cesarstwa
7. Zagadnienie tzw. zmierzchu cesarstwa rzymskiego

W trakcie wykładu analizowane są wybrane fragmenty tekstów źródłowych, a szczególny nacisk położony jest na zasady organizacji państwa rzymskiego.

Metody oceny
Egzamin pisemny (lata III-V) lub zaliczenie pisemne na ocenę (sprawdzeniu umiejętności analizy jednego tekstu źródłowego oraz trzech pytań opisowych dotyczących rzymskiego prawa państwowego)

Zalecane lektury
Lektury podstawowe:
– Zabłocki J., Tarwacka A., Publiczne prawo rzymskie, Warszawa 2005
– Sitek B., Krajewski P. (red.), Rzymskie prawo publiczne, Olsztyn 2004

Lektury dodatkowe (najważniejsze pozycje):
– Alföldy G., Historia społeczna starożytnego Rzymu, [tłum.] A. Gierlińska, Poznań 1998
– Baszkiewicz J., Powszechna historia ustrojów państwowych, Gdańsk 2002
– Baynes N.H, Moss H.St.L.B., (opracowanie), Bizancjum. Wstęp do cywilizacji wschodniorzymskiej, [tłum.] E. Zwolski, Warszawa 1964
– Cameron Av., Późne cesarstwo rzymskie, [tłum.] M. Kwiecień, Warszawa b.d.wyd.
– Wells C., Cesarstwo rzymskie, [tłum.] T. Duliński, Warszawa, b.d.w.
– Crawford M., Rzym w okresie republiki, [tłum.] J. Rohiziński, Warszawa 2004
Człowiek Rzymu, pod. red. A. Giardina, [tłum.] P. Bravo, Warszawa 1997
– Heather P., Upadek Cesarstwa Rzymskiego, [tłum.] J. Szczepański, Poznań 2006
Encyklopedia kultury bizantyńskiej, pod. red. naukową O. Jurewicza, Warszawa 2002
– Koranyi K., Powszechna Historia Państwa i Prawa, t. I, Warszawa 1961; t. II, (Średniowiecze. Część 1), Warszawa 1963
– Litewski W., Słownik encyklopedyczny prawa rzymskiego, Kraków 1998
– Świat Bizancjum.
Tom 1. Cesarstwo wschodniorzymskie 330-641, praca zbiorowa pod redakcją C. Morrisson, [tłum zbiorowe] Kraków 2007
Słownik cesarzy rzymskich, (red. naukowy) J. Prostko-Prostyński, Poznań 2001
– Sczaniecki M., Powszechna historia państwa i prawa, Warszawa 2003 (9. wyd.)
Prawo rzymskie. Słownik encyklopedyczny, pod. red. W. Wołodkiewicza, Warszawa 1986
– Ziółkowski A., Historia Rzymu, Poznań 2004

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum