Home » 2009 » Czerwiec

Archiwum miesięczne: Czerwiec 2009

Informacje o dyżurach

Egzamin z Historii Prawa Prywatnego

W związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informuję, że w swietle dzisiejszego stanu wiedzy, wyrażenie przeze mnie zgody na powiekszenie limitu osób przystępujących do egzaminu, a w konsekwencji wirtualne powiększenie liczby osób zamierzających przystąpić do egzaminu, nie spowoduje zwiększenia liczby miejsc na sali egzaminacyjnej.

Możliwe jest natomiast wyznaczenie dodatkowego terminu, co niniejszym czynię – dodatkowy egzamin odbędzie się dnia 14 lipca o godz. 10.15 w sali XVII Collegium Minus.

Zostanie utworzona dodatkowa lista egzaminacyjna, która dostępna bedzie w USOS-ie od srody 1 lipca.
Andrzej Gulczyński

komisyjne zaliczenie lacinskiej terminologii prawniczej

Osoby ktore zlozyly podania o komisyjne zliczenie lacinskiej terminologii prawniczej informuje, że jego termin zostal wyznaczony na dzien 6. lipca 2009, godz. 8.30

prof. Wojciech Dajczak

Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 19.06. br.

Informuje, że ocenę niedostateczną uzyskały osoby posiadające indeksy o numerach:
342786
342758
316944

Do dnia 19.06.09. poza ww osobami zaliczenia nie uzyskali studenci, posiadający indeksy o numerach:
342727
317946
317420
285072
319170
305828
317385
150317
342784
333948
138339
301839
309222
321336
283775
283780
342779
342712
340172
342731
342734
316494

Osobom, które nie uzyskały dotąd zaliczenia przypominam, że jego brak uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z przedmiotu prawo rzymskie (podstawa prawna: par. 4.3. Uchwały nr 150/2008-2009 Rady Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2009 r.)

dr Jacek Wiewiorowski

dr Jacek Wiewiorowski

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu w 1992 r. W latach 1989–1993 studiował historię na Wydziale Historycznym UAM. Laureat I nagrody w konkursie na najlepsze prace magisterskie WPiA UAM za rok 1992/1993 (praca pt. ”Teokracja autokratorów bizantyjskich”). Odbył aplikację sądową i złożył egzamin sędziowski w 1998 r. Pracę doktorską obronił w 2001 r. (rozprawa pt. „Status prawny dowódców wojsk rzymskich w prowincjach Moesia Secunda i Scythia Minor”).
Nagradzany przez JM Rektora UAM w latach 1995-1996 za osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Laureat nagrody indywidualnej III stopnia JM Rektora za osiągnięcia w pracy naukowej w 2008 r. Konsultant naukowy pisma Przegląd Prawniczy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zrealizował projekt badawczy habilitacyjny NN110 020038 pt. Sądownictwo późnorzymskich wikariuszy diecezji. Działacz opozycji demokratycznej przed 1989 r. – odznaczony Medalem Regionu Wielkopolska NSZZ „Solidarność”.

Członkowstwo w organizacjach naukowych:

 • Międzynarodowa Rada Naukowa Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana – Ceraneum.
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk – zastępca Sekretarza Generalnego (od. 12.02.2012 r.)
 • Uczestnik projektu Vienna Dialogues—Conversation and Cooperation: Byzantine Research in Central, Eastern and Southern Europe
  Stypendia i staże zagraniczne:

  • Trewir (Niemcy) – 1996 i 1997 r. (program UE TEMPUS)
  • Rzym (Włochy) – 2000 r., 2003 r., 2007 r. (stypendysta Fundacji Lanckorońskich)
  • Saragossa (Hiszpania) – 2005 r. (program UE SOCRATES/ERASMUS: teaching Staff)
  • Saloniki (Grecja) – 2005 r., 2008 r. – program wymiany międzyuczelnianej (z wykładami w języku angielskim)
  • Nikozja (Cypr) – 2008 r. (program UE: The Lifelong Learning Programme – Erasmus)
  • Irkuck (Rosja) – 2009 r. (udział z wykładem w języku rosyjskim w ramach Letniej Szkoły PrawnoHumanistycznej)
  • Frankfurt nad Odrą (Niemcy) – 2010 r. (Kwerenda biblioteczna na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).
  • Valladolid (Hiszpania) – 2010 r. (program UE: The Lifelong Learning Programme – Erasmus)
  • Kilonia (Niemcy) – 2010 r. – program wymiany międzyuczelnianej
  • Rzym (Włochy) – 2010 r. – kwerenda biblioteczna w ramach realizacji projektu badawczego nr 0200/B/H03/2010/38
  • Wiedeń (Institut für Byzantinistik und Neogräzistik, Universität Wien, Austria) – 2011 r. – kwerenda biblioteczna w ramach realizacji projektu badawczego nr 0200/B/H03/2010/38
  • Sankt Petersburg (Rosja) – 2011 r. (udział z wykładem w języku rosyjskim w ramach Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawno-Humanistycznej)
  • Rzym (Włochy) – 2011 r. – kwerenda biblioteczna w ramach realizacji projektu badawczego nr 0200/B/H03/2010/38
  W latach 1994–1997 uczestniczył w badaniach organizowanych przez Zakład Historii Starożytnej Instytutu Historii UAM, w ramach międzynarodowego grantu poświęconego Mezji Dolnej (KBN proj. bad. nr 112379102; kierownik grantu ze strony polskiej prof. zw. dr hab. Leszek Mrozewicz). Uczestnik międzynarodowego programu naukowo-dydaktycznego European Master of Classical Studies (od 2006 r.). Stały współpracownik naukowy Zakładu Społeczeństw Antycznych (kier. prof. zw dr hab. Leszek Mrozewicz) i Pracowni Historii Bizancjum (kier. prof. UAM dr hab. K. Ilski) z Instytutu Historii UAM.

  Wykładał w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki w latach 2001 i 2006-2008.
  Protokolant Senatu UAM w latach 1992–1993. Od 1993 do 1996 r. członek Rady Wydziału WPiA oraz Komisji Dyscyplinarnej do spraw studenckich i instancji UAM. Opiekun dwóch lat studiów: Prawa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych (Prawo), Gospodarka i Kultura Europejska (Europeistyka) na WPiA UAM (lata 1993–1998). W latach 1994-1999 kierownik administracyjny kursów przygotowawczych do egzaminów wstępnych na WPiA UAM, organizowanych przez Fundację UAM za porozumieniem z WPiA UAM. Przez szereg lat egzaminator w trakcie postępowania rekrutacyjnego na poznański wydział prawa i wydział prawa Europejskiego Uniwersytetu „Viadrna” we Frankfurcie nad Odrą. Pełnomocnik kierownika katedry d/s wprowadzania punktacji ECTS oraz d/s sprawozdawczości (od 2005 r.). Kierownik naukowy – ze strony UAM – Letniej Szkoły Prawno-Humanistycznej w Poznaniu w 2008 r., Letniej Szkoły Prawniczej w Irkucku w 2009 r. (w ramach umowy między UAM w Poznaniu i Państwowym Uniwersytetem w Irkucku). Obecnie kierownik naukowy ze strony UAM Międzynarodowej Letniej Szkoły Prawno-Humanistyczną (w ramach umowy między UAM w Poznaniu, Państwowym Uniwersytetem w Irkucku i Państwowym Uniwersytetem w Sankt Petersburgu). Członek zespołu d/s opracowania Strategii WPiA UAM na lata 2009-2019.

  W latach 1993–1995 korespondent „Edukacji Prawniczej”.
  Redaktor naczelny w Przedsiębiorstwie Wydawniczym Ars boni et aequi z siedzibą w Poznaniu, specjalizującym się w publikacjach z zakresu prawa oraz ekonomii (w latach 2001-2008).

  Redaktor naczelny pisma samorządowego „Echo Dopiewa” (marzec-wrzesień 2011 r.). Redaktor naczelny Biuletynu Informacyjnego Urzędu Gminy Dopiewo „Czas Dopiewa” (październik-grudzień 2011 r.).

  Członek Towarzystwa Edukacyjnego im. R. Steinera w Poznaniu (od 2001 r.; w latach 2002-2004 czlonek zarządu; w latach 2004-2006 wiceprezes).

  Członek Senatu Wyższej Szkoły Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu (kadencja 2009-2012).

  Aktualnie badania koncentrują się na historii ustroju i prawa późnego cesarstwa rzymskiego, w tym nad administracją Hiszpanii oraz Bałkanów w okresie późnorzymskim i statusem prawnym wikariuszy diecezjalnych oraz zagadnień prawnych związanych z historią wojskowości późnoantycznej, głównie na terenie dolnodunajskim.
  Prowadzi wykłady i zajęcia z prawa rzymskiego prywatnego (na WPiA UAM oraz na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, kierunek Studia Mediterranea), wykład pt. Ewolucja podstawowych instytucji prawa karnego materialnego oraz kursy dla studentów zagranicznych pt. Historical Foundations of Polish Law i Roman Family Law in the European Legal Tradition (na WPiA UAM).
  Prowadził zajęcia i wykłady z historii prawa sądowego na WPiA UAM (w latach 1992-2004) oraz wykłady pt. Historia podstawowych instytucji prawa karnego materialnego (w latach 2006-2007), Rzymskie prawo publiczne (rok akademicki 2008/2009) i Rzymskie prawo państwowe (w latach 2009-2011) na WPiA UAM.
  Wykładał w Wyższej Szkole Zawodowej “Kadry dla Europy” w Poznaniu (III rok kulturoznawstwa; przedmiot: Ciągłość i zmiana w procesie integracji europejskiej (w roku akademickim 2007/2008). Wykładowca prawa rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu (rok akademicki 2009-2010).
  PUBLIKACJE
  Monografie:

  • Stanowisko prawne rzymskich dowódców wojsk prowincjonalnych – duces w prowincjach Scythia Minor i Moesia Secunda, Poznań 2007
  • Duces Scythiae Minoris. A Prosopographical Study, Xenia Posnaniensia. Monografie 8, Poznań 2008
  Opracowania źródeł:

  • Historia Państwa i Prawa. Wybór Tekstów źródłowych. Zebrali i opracowali A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, pod red. B. Lesińskiego, Poznań 1995 (reedycje w latach 1996-2002)
  • A.Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia Państwa i Prawa. Wybór Tekstów źródłowych, Wydanie drugie, poprawione i zmienione, Poznań 2002 (reedycje w latach 2003-2008)
  • Tabula Hebana. Rogatio Valeria Aurelia de honoribus meritis Germanici Caesaris. Tablica z Heby. Wniosek konsulów Waleriusza i Aureliusza w sprawie uhonorowania zasług Germanika Cezara, Przekład (Translation)[:] T. Fabiszak i P. Sawiński, Konsultacja (Consultation) [:] M. Stuligrosz, Komentarz (Commentary) [:] P. Sawiński, J. Wiewiorowski, Poznań 2006, Fontes Historiae Antiquae. Zeszyty Źródłowe Zakładu Historii Społeczeństw Antycznych pod redakcją L. Mrozewicza, M. Musielak, Zeszyt VIII
  Artykuły i rozdziały w książkach:

  • Portrety trzech cesarzy bizantyńskich. Leona III Izauryjskiego (717-741 r.), Bazylego II Bułgarobójcy (976-1025 r.) i Michała VIII Paleologa (1258-1282 r.), Część I, Meander, z. 7-8 (1994), s. 341-350, Część II, Meander, z. 11-12 (1994), s. 603-608, Część III, Meander, z. 1-2 (1995), s. 37-43
  • Moesiae secundae et Scythiae Minoris exempla prosopographica, [w:] Scripta Minora III, Aetas imperatoria, wyd. Instytut Historii, Wydział Historyczny Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod red. B. Lapisa, L. Mrozewicza i K. Ilskiego, Poznań 1999, s. 347-461
  • The Legal Status of Roman Army Commanders in Moesia Secunda and Scythia Minor, Eos 85, 2 (2001), s. 351-360
  • Początki osadnictwa wojskowego ‘limitanei’ nad dolnym Dunajem. Refleksje na podstawie noweli 24 cesarza Teodozjusza II z 443 r. [w:] Studia z historii ustroju i prawa. Księga dedykowana Profesorowi Jerzemu Walachowiczowi, pod. red. H. Olszewskiego, Prace Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. VII, Poznań 2002, s. 461-478
  • Wybrane ograniczenia swobody zawierania małżeństw w rzymskim prawie poklasycznym na przykładzie dowódców wojskowych w stopniu ‚ducis’, Studia z dziejów państwa i prawa polskiego, t. VII, Łódź 2002, s. 25-43
  • Status prawny działek żołnierzy’ limitanei’ nad dolnym Dunajem, [w:] Wielokulturowość polskiego pogranicza: ludzie, idee, prawo, pod red. A. Lityńskiego i P. Fiedorczyka, Materiały ze Zjazdu Katedr Historycznoprawnych. Augustów 15-18 września 2002 roku, Białystok 2003, s. 179-192
  • Czy ‘dux Scythiae Minoris’ był odpowiedzialny za handel nadgraniczny i tym samym za rozwój miast regionu, [w:] Miasto w Starożytności. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Poznań 19-21 września 2002 r., pod. red. L. Mrozewicza, K. Balbuzy, Poznań 2004, s. 343-358
  • Quaestor Iustinianus exercitus i jego kompetencje wobec wojska [w:] Współczesna romanistyka prawnicza w Polsce, pod. red. A. Dębińskiego, M. Wójcik, Lublin 2004, s. 301-322
  • The territorial responsibility of duces in Moesia Secunda and Scythia Minor in the times of Diocletian, Novaensia 15 (2004), s. 107-115
  • Odpowiedzialność senatora, który uprowadził dziewicę (pannę) – uwagi na marginesie CTh 9.1.1. = C 3.24.1., [w:] Contra leges et bonos mores. Przestępstwa obyczajowe w starożytnej Grecji i Rzymie, pod red. H. Kowalskiego, M. Kuryłowicza, Lublin 2005, s. 363-377
  • Tradycja prawna krajów arabskich, [w:] Irak wczoraj i dziś. Wybrane aspekty wewnętrzne i międzynarodowe. Praca zbiorowa pod red. S. Wojciechowskiego, Poznań 2005, s. 47-55
  • ‚Comes Hispaniarum Octavianus’- the special envoy of Constantine the Great (some Remarks), Gerión 24, 1 (2006), s. 325-340
  • ‘Comes Hispaniarum’ w czasach cesarza Konstantyna Wielkiego, Zeszyty Prawnicze UKSW 6.1 (2006), s. 257-278
  • Udział gubernatorów późnorzymskich w dostawach ‘annona militaris’ w świetle Kodeksu Teodozjańskiego, [w:] Podstawy materialne państwa. Zagadnienia historyczno-prawne, pod. red. D. Bogacza i M. Tkaczuka, Szczecin 2006, s. 3-17
  • Officium ducis w Cesarstwie wschodniorzymskim, CPH 59, 1 (2007), s. 155-171
  • Barbarzyńcy w armii rzymskiej nad dolnym Dunajem w okresie późnego antyku, Antiquitas 29 (2007), s. 541-557
  • Odbudowa rzymskiej administracji nad dolnym Dunajem u schyłku antyku – Moesia Secunda i Scythia Minor, [w:] Barbarzyńcy u bram imperium, pod. red. S. Turleja, Kraków 2007, s. 159-183
  • Quaestor Iustinianus Exercitus – a Late Roman Army Commander?, Eos 93, 2 (ed. 2008), s. 317-340
  • Kompetencje późnorzymskiego vicarius Thraciae w VI-VII w., CPH 62, 2 (2010), s. 31-47
  • Ochrona porządku publicznego jako przesłanka ustanowienia praetores Pisidiae, Lycaonie, Thraciae i Paphlagoniae przez Justyniana Wielkiego w 525 r., [w:] Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego prawie rzymskim. Pod redakcją Krzysztofa Amielańczyka, Antoniego Dębińskiego, Dariusza Słapka, Lublin 2010, s. 307-316
  • Organizacja cesarstwa rzymskiego V stuleciu: cesarz – armia – prawo, [w:] Świat rzymski w V wieku. Praca zbiorowa pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej, Kraków 2010, s. 211-275
  • The Roman Army in Later Roman Empire and ius postlimini and marriage (some remarks), [w:] Andrzej Gulczyński (ed.), Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch-Rechtssubjekt, Grazer Rechtwissenschaftliche Studien Herausgegeben von Marcus Steppan und Helmut Gebhardt Bd. 64, Graz 2010, s. 103-114
  • Развитие гражданского и уголовного права в Польше после 1944-1945 гг., [w:] Правосудуе в Российской Федерации и Польше: проблемы теории и практики. Междуродная летхяя правовая школа (Иркутск, 21-29 августа 2009 г.). Материалы, Иркутск 2010, s. 31-42
  • Udział wikariusza diecezji w polityce religijnej cesarzy późnorzymskich (uwagi wstępne), [w:] Społeczeństwo i religia w świecie antycznym, Pod red. S. Olszańca i P. Wojciechowskiego, Toruń, 2010, s. 411-431
  • Zakres terytorialny jurysdykacji praetor Iustinianus Thraciae, [w:] E. Dąbrowa, M. Dzielska, M. Salamon, S. Sprawski (red.), ‚Hortus Historiae’. Księga pamiątkowa ku czci profesora Józefa Wolskiego w setną rocznicę urodzin, Kraków 2010, s. 685-706
  • Administracja cywilna późnorzymskiej diecezji Tracji za Justyniana Wielkiego (527-565), Przegląd Nauk Historycznych (Łódź) 9,2 (2010), s. 21-43 (wydanie 2011)
  • Vicarius Thraciarum come construttore, Studia prawnoustrojowe 12. Studia z historii i prawa starożytnego Rzymu/ Studi Sulla storia e sul diritto dell’antica Roma (2010), s. 259-264 (wydanie 2011)
  • Vicarius Thraciarum in the 4th and 5th centuries: some remarks, Byzantinische Forschungen 30 (2011), s. 385-410 (4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON THRACIAN STUDIES, Byzantine Thrace Evidence and Romains, Komotini, 18-22 April 2007, PROCEEDINGS, Edited by Charalambos Bakirtzis, Nikos Zekos)
  • Los primeros administradores de la diócesis de España, w: “Studia Lesco Mrozewicz ab amicis et discipulis dedicata”, ed. Sebastianus Rucinski, Catharina Balbuza & Christophorus Królczyk, Poznań 2011, s. 425-438

  <li<Roch Knapowski – zawsze na uboczu, w: Wojciech Dajczak, Andrzej Gulczyński, Jacek Wiewiorowski, Sylwetki zmarłych poznańskich profesorów prawa rzymskiego, s. 129-137, [w:] „Świat starożytny, jego polscy badacze i kult panującego” pod red. Leszka Mrozewicza i Katarzyny Balbuzy, Poznań 2011, s. 117-139

  Recenzje:

  • Kazimierz Ilski, Sobory w polityce religijnej Teodozjusza II, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Historia NR 181, Poznań 1992, ss. 71, CPH 45, 1-2 (1994), s. 458-460
  • Michael Angold, Cesarstwo Bizantyńskie 1025-1204 r. Historia Polityczna, tłum. W. Brodzki, Ossolineum, Wrocław 1993, ss. 350, PH 85, 1-2 (1994), s. 160-162
  • Hanna Zaremska, Banici w średniowiecznej Europie, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1993, ss. 172, CPH, 46, 1-2 (1995), s. 135-137
  • Dzieje wymiaru sprawiedliwości, pod red. Tadeusza Maciejewskiego, Wydawnictwo Uczelniane Bałtyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin 1999, ss. 442, CPH 51, 1-2 (1999), s. 459-461
  • Noel Lenski (ed.), The Cambridge Companion to the Age of Constantine, Cambridge University Press, ss. XVIII+469, CPH 59, 2 (2007), s. 431-436
  • Świadectwa epigraficzne. Historia starożytna w świetle inskrypcji, red. J. Bodel, tłum. A. Baziór,. Do druku podał L. Mrozewicz, Poznań 2008, ss. 273, CPH, tom 62, 1 (2010), s. 437-441
  Inne:

  • Obrona pracy doktorskiej mgra Andrzeja Gulczyńskiego, CPH 45, 1-2 (1994), s. 484
  • Ogólnopolska Konferencja Katedr Historyczno-Prawnych – Zajączkowo 14-17 wrzesień 1995 r., CPH 47,1-2 (1995), s. 310-314 (wspólnie z A. Gulczyńskim)
  • Pięćdziesiąciolecie „Czasopisma Prawno-Historycznego”, KH 106, 3 (1999), s. 140-141
  • Günter Prinzing, Status prawny dzieci w Bizancjum, Z języka angileskiego tłumaczyła Anna Kotłowska, Konsultacja naukowa i prawnicza prof. dr hab. W. Dajczak i dr J. Wiewiorowski, Labarum V, Poznań 2008
  • Radu Ardevan, Odkrywanie rzymskiej Dacji. Przygoda intelektualna, tłumaczenie J. Wiewiorowski, Poznań 2010, XENIA POSNANIENSIA, series altera pod redakcją Leszka Mrozewicza i Marii Musielak
  • Konferencja:”Kult panującego w starożytności. Historia starożytna w Polsce”, CPH 62, 1 (2010), s. 523-525
  Pomoce naukowe:

  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996 i 1997 roku. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Bogdan Lesiński przy wspòłpracy Jacka Wiewiorowskiego, Poznań 1998
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996, 1997 i 1998 roku. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 1999
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 1995, 1996, 1997 , 1998 i 1999 roku. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2000
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1995-2000. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2001
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2001, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z roku 2001. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2002
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2002, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z lat 2001-2002. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2003
  • Testy egzaminacyjne z historii oraz wiadomości o Polsce i świecie wspòłczesnym na Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z lat 1998-2003, z aneksem dla polskich kandydatów na Wydział Prawa Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z lat 2001-2003. Przygotowali do druku Krystyna Sikorska-Dzięgielewska i Jacek Wiewiorowski, Poznań 2004.

Prawo rzymskie – wyniki sprawdzianu z dnia 16.06. br.

Informuje, że ocenę niedostateczną uzyskały osoby posiadające indeksy o numerach:
344170
342803
328892
342767
330732
342777
316944
342852
328772
310683
342772
344285
342786
342740
342854
150317
342847

Osoby te przystąpić mogą do poprawy 19 czerwca br., o godz. 10.00, sala A Coll. HCP. Nie przewiduję dalszych terminów poprawkowych.

Studentów, którzy uzyskali oceny pozytywne, proszę o złożenie do godz. 14.00 w dniu 18.06.09. indeksów w sali nr 109 w Coll. Iuridicum, ul. św Marcin 90 (sekretariat katedr historyczno-prawnych). Indeksy z wpisem zaliczenia będą tam do odbioru od 19 czerwca br. (od godziny 12.00).

dr Jacek Wiewiorowski

Zmiana terminu dyżuru

W dniu 17 czerwca br. odwołuję dyżur i wyznaczam w to miejsce dodatkowy termin na 19 czerwca, godz. 12.00-13.00, sala nr 101 w Coll. Iuridicum.

dr Jacek Wiewiorowski

Wydarzenia

Partnerstwo Instytutów

Archiwum